Gmina Szydłowiec we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu oraz Ciepłownią Miejską Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje o rozpoczęciu w dniu 14 listopada 2022 roku przyjmowania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest składany w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu (wejście od strony ul. Kościuszki).

2. Druk wniosku dołączony jest do powyższej informacji oraz dostępny będzie w siedzibie Ośrodka (pok. nr 9) oraz Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu od dnia 9 listopada 2022 roku.

3. Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

4. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

5. Po przeprowadzonej weryfikacji pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu skontaktuje się z Wnioskodawcą zgodnie z danymi podanymi we wniosku celem poinformowania o wynikach weryfikacji.

6. Wnioskodawca w przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie poproszony o wpłatę równowartości zadeklarowanej ilości paliwa stałego.

7. Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać przelewem bankowym bądź w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu (pl. Rynek Wielki 1) lub na rachunek bankowy gminy nr 09 9129 0001 0099 0900 3317 0079 Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 8, 26-500 Szydłowiec. W tytule przelewu/wpłaty należy podać „Wpłata za zakup preferencyjny paliwa stałego”.

8. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 2.000 zł brutto za 1000 kg.

9. Po dokonaniu i zatwierdzeniu zapłaty, Wnioskodawca oczekuje na informację z Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu dotyczącą ustalania terminu odbioru paliwa stałego.

10. Miejscem odbioru paliwa stałego jest plac Ciepłowni Miejskiej przy ulicy Kolejowej 21, 26-500 Szydłowiec.

11. Koszt transportu paliwa stałego z miejsca odbioru do gospodarstwa domowego ponosi Wnioskodawca. Ciepłownia Miejska nie będzie świadczyć usług transportowych w tym zakresie.

12. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez Gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP-ie.

13. Zgodnie z zapisami ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony Wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu