Zmiany zawarte w Uchwale nr XIII/80/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r. poszerzają możliwości przyznawania stypendiów również dla uczniów, którzy pomimo nieosiągnięcia średniej ocen co najmniej: 5,0 w liceum, 4,75 w technikum i 4,50 w szkole zawodowej, legitymują się szczególnymi osiągnięciami w zewnętrznych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ponadto stypendia adresowane są do uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub we współzawodnictwie sportowym, a także w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Wysokość stypendium dla ucznia oscyluje w granicach ok. 910-980 zł w roku szkolnym i może być zwiększana w zależności od ilości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu.

Powiat Szydłowiecki nie zamierza czynić oszczędności w tym zakresie, czego wyrazem jest zwiększenie zaangażowania finansowego, skierowanie oferty do większej liczby odbiorców oraz fakt, że od roku 2008 dodatkowo funkcjonuje mechanizm refundacji kosztów dojazdów uczniów do szkół.

Stypendium Starosty Szydłowieckiego i refundacja kosztów dojazdów to wyjątkowe formy wspierania uczniów, które miały możliwość zaistnienia, dzięki przychylności i zrozumieniu Radnych Rady Powiatu w Szydłowcu funkcjonują jedynie w szkołach ponadgimnazjalnych , dla których Powiat Szydłowiecki jest organem prowadzącym. Żadna ze szkół w regionie nie proponuje tak wszechstronnej oferty wsparcia finansowego dla uczniów szczególnie uzdolnionych i pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym.

Mając powyższe na uwadze podtrzymuję zaproszenie na spotkanie ze Starostą skierowane za pośrednictwem dyrektorów szkół do środowiska uczniowskiego. Będzie to dobra okazja do wsłuchania się w głosy płynące ze środowiska, a jednocześnie zaprezentowania nowej, bardzo atrakcyjnej oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych oraz mechanizmów wspierania uczniów, w tym stypendiów i refundacji kosztów dojazdów.

Wyrażam nadzieję, że nowe zasady przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego przyczynią się do wzrostu motywacji, a w efekcie zwiększenia liczby uczniów korzystających z tej formy wyróżnienia, co przyniesie obustronną satysfakcję.’

STAROSTA SZYDŁOWIECKI WŁODZIMIERZ GÓRLICKI