„W nawiązaniu do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie zasięgniecia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu pragniemy poinformować Radę Miejską o ubocznych skutkach finansowych i braku realnych oszczędności, jakie pociągnie ze sobą ewentualne rozwiązanie Straży Miejskiej w Szydłowcu oraz o konkretnych rozwiązaniach, jakie proponujemy, które można wprowadzić , nie zakłócając pracy Straży Miejskiej.

Straż Miejska w Szydłowcu działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997r., nr 123, poz. 7790). Ustawa wskazuje, iż straż gminna winna spełniać służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Stwierdzenie to stanowi, iż Straż Miejska nie może być jednostką, która jest zorientowana tylko i wyłącznie na przynoszenie dochodów. Jednostki, które posiadają fotoradary, przynoszą wysokie dochody, jednak są poddawane ogólnej krytyce przez społeczeństwo, ponieważ wypacza to samą ideę służebności wobec społeczności lokalnej. Krzywdzące jest równiez dla nas przedstawione w uzasadnieniu do projektu przedmiotowej Uchwały wyliczenie dochodów z mandatów Straży Miejskiej w Szydłowcu. Kwoty podane tam są zaniżone i prawdopodobnie wynikają z różnicy pomiędzy kwotą, na jaką zostały wystawione mandaty, a kwotą ściąganą przez wydział finansowy UM.

Informujemy, że Straż Miejska nie ma wpływu na ściągalność mandatów, zajmuje się tym inny wydział Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Faktyczna wysokość wystawiomych mandatów przedstawia się następująco:

 • rok 2014 – 25100 zł – różnica 2963 zł
 • rok 2013 – 25890 zł – różnica 7721 zł
 • rok 2012 – 16720 zł – różnica 1450 zł
 • rok 2011 – 32215 zł – różnica 6443 zł
 • rok 2010 – 14940 zł – różnica 1523 zł
 • rok 2009 – 25920 zł – różnica 5108 zł

RAZEM – 140780 zł – różnica 25207 zł

Uzasadnienie zawiera tez propozycję przekazania środków z budżetu Gminy na współfinansowanie działań Policji. Teza ta nie jest poparta dobrymi przykładami, ponieważ środki przekazane nie pójdą bezpośrednio na wykonywanie przez Policję zadań wykonywanych obecnie przez Straż Miejską. Dowodem w tej sprawie jest artykuł „Prezydent nie planuje likwidacji straży miejskiej” ze strony internetowej miasta Biała Podlaska:

„Pomysłem wnioskodawców na zastąpienie straży miejskiej było zwiększenie monitoringu i przeznaczenie pieniędzy na działania policji. Ten argument również nie przekonał prezydenta. – Spotkałem się z komendantem policji i zapytałem wprost, czy jeśli przekażę 1,3 miliona na funkcjonowanie policji, to będzie to przeznaczone na podniesienia bezpieczeństwa w mieście. Komendant odpowiedział wprost, że nie – wyjaśnie Stefaniuk.

Okazuje się, że pieniądze, które trafiłyby do policji, zostałyby przeznaczone na sprawy administracyjne, zakup sprzętu, komputerów czy nowego samochodu. Nie ma możliwości dzięki takiemu wsparciu zwiększyć nakładów na bezpieczeństwo. W ubiegłym roku w bialskiej komendzie zlikwidowano cztery etaty, a w tym roku już jeden. To efekt dyspozycji komendanta głównego i ministra, którzy uważają, że z miast bezpiecznych należy przenosić środki na miasta mniej bezpieczne.” ( http://biala24.pl/?id=Informacje&x=20049 )

Straż Miejska w Szydłowcu jest od 23 lat głęboko zakorzeniona w społeczności naszego miasta. Wykonujemy różne zadania powierzone nam w różnych aktach prawa miejscowego oraz Ustawach i Rozporządzeniach o charakterze krajowym. Zadania te są realizowane w ramach pracy strażników i nie generują dodatkowych kosztów.

Jednym z takich zadań jest wykonywanie konwojów dla instytucji podległych Urzędowi Miejskiemu w Szydłowcu na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 12/02.

Instytucje te to:

 • Urząd Miejski w Szydłowcu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Zespół Edukacji i Finansów Oświaty
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy UM w Szydłowcu

W przeciągu roku, ilość konwojów wykonywanych na potrzeby tych instytucji wynosiła w latach:

 • 2012 – 260
 • 2013 – 272
 • 2014 – 270

Z ustaleń finansowych wynika, że koszt takiego konwoju wykonywanego przez licencjonowaną firmę ochroniarską waha się w granicach 150 do 500 zł w zależności od odległości i ilości konwojowanych środków pieniężnych. Wynika z tego, że Urząd Miejski w Szydłowcu przy likwidacji Straży Miejskiej musiałby zapłacić firmie ochroniarskiej kwotę od 40 do 100 tys. zł.

Zaznaczamy, że konwoje są wykonywane bezpośrednio, na telefon, bez podania wcześniej konkretnych godzin – co stanowi dodatkowe utrudnienie dla firmy ochroniarskiej, natomiast funkcjonariusz jest zawsze przygotowany do wykonania konwoju, bez uściślania czasu.

W Szydłowcu odbywają się też różne imprezy sportowe i kulturalno – rozrywkowe, które muszą być zabezpieczane pod względem przestrzegania porządku i ładu publicznego zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz różnych obiektów. Przy braku funkcjonariuszy Straży Miejskiej przy zabezpieczaniu imprez organizator imprez, którym jest głównie Urząd Miejski w Szydłowcu, musiałby zapłacić odpowiednie sumy dla firm ochroniarskich, ponieważ zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, organizator ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo na takiej imprezie. Pracownicy ochrony zgodnie ze swoimi przepisami nie mają uprawnień do wykonywania usług poza wyznaczonym miejscem, gdzie odbywa się impreza. Nie mogą też legitymować osób ani wyciągać konsekwencji za popełniony czyn zabroniony, co jest wykonywane przez strażników. Strażnicy też dokonują czasowego zamykania określonych ulic lub części miasta, prowadzą nadzór nad zmianą organizacji ruchu oraz doprowadzają do usunięcia pojazdów które mogą utrudniać przebieg uroczystości kościelnych, patriotycznych i imprez rozrywkowych. Zadań tych nie mogą wykonywać firmy ochroniarskie z powodu ustawowych uprawnień.

Strażnicy Miejscy współpracują też z inkasentkami pobierającymi opłaty targowe na targowiskach miejskich i prywatnych. Bardzo często funkcjonariusze są zawiadamiani o osobach, które odmawiają uiszczenia opłat targowych. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty strażnik żąda od osoby dokumentu tożsamości na podstawie którego sporządzany jest protokół w celu ściagnięcia należności. Inkasent nie posiada uprawnień do legitymowania osób. Brak strażników spowoduje zaniżanie wpływu za opłaty do kasy UM. Strażnicy kontrolują też osoby handlujące, które próbują sprzedawać towary poza miejscami wyznaczonymi do handlu. Ma to duży wpływ na ogólną estetykę miasta i pobranie opłaty targowej od tych osób, które po interwencji przenoszą się na wyznaczone do handlu miejsca.

Dużym logistycznym przedsiewzięciem jest zabezpieczenie ruchu pojazdów przy cmentarzu na ul. Kamiennej podczas świąt 1 i 2 listopada co może zauważyć każdy mieszkaniec Szydłowca oraz osoby przyjezdne. Praca ta od wielu lat jest wykonywana wyłącznie przez Straż Miejską.

Od kilkudziesięciu lat funkcjonariusze pomagają przeprowadzać dzieci idące do szkół PSP nr 1 przy ul. Wschodniej, oraz od niedawna także do PG nr 2 przy ul. Folwarcznej. Zadania te były realizowane także przy przeprowadzaniu dzieci idących do Zespołu Szkół im. JP2 przy ul. Wschodniej, do czasu wykonania sygnalizacji świetlnej przy byłym Banku PKO na ul. Kościuszki. Czynności te wpływają na bezpieczeństwo dzieci i przynoszą korzyści finansowe, ponieważ przy braku strażników zachodziłaby potrzeba zatrudnienia tzw. osobę przeprowadzającą. Otrzymujemy wiele podziękowań od rodziców, którzy widzą, że akcja ta jest bardzo potrzebna.

Do tej pory strażnicy obsługiwali miejski monitoring. Jeśli nie oni, muszą zostać zatrudnione dodatkowe osoby do wykonywania tego zadania, co nie przyniesie oszczędności.

Strażnicy miejscy ściśle współpracują z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy realizacji zadań związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polega to głównie na sprawdzaniu właściwej gospodarki ściekowej i śmieciowej na terenie gminy. Przykład ostatnich dni wskazuje, że czynności te byłyby bardzo trudne do wykonania dla innych służb, ponieważ wymaga to zlokalizowania konkretnego patrolu w jednym miejscu przez długi czas. Przykładem ostatnich dni jest pismo otrzymane od WGKiOŚ znak GK.602.5.2015.P.G.539 w sprawie kontroli 109 posesji w miejscowościach Barak, Ciechostowice, Hucisko, Łazy, Majdów, Wola Korzeniowa.

Działania dotyczące bezpańskich psów i innych zwierząt są oparte na Straży Miejskiej. Mówi o tym Zarządzenie Burmistrza nr 11/IV/15, ponieważ zgodnie z nim sprawowanie opieki nad bezpańskimi zwierzętami na terenie gminy między innymi powierzone jest Straży Miejskiej. Przyjmowane są zgłoszenia o bezpańskich zwierzętach, dokonywane sa weryfikacje oraz podejmuje się działania zmierzające do odłowienia tych zwierząt we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej. Strażnicy mogą też karać osoby za wypuszczanie psów bez opieki lub za brak szczepień psów. Czynności tych nie może wykonać inna osoba w urzędzie.

Przytoczone czynności są typowymi czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jakie ma obowiązek wykonać gmina. Tak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 5 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym, który mówi: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, należy do zadań własnych gminy”.

Z ubiegłorocznego budżetu Straży Miejskiej zakupiono psa służbowego na potrzeby Policji. A w tym roku planowane jest dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji. To obciąża i podwyższa koszty działania Straży. Także coroczne dopisywanie do budżetu SM 100 tys. zł na zakup fotoradaru, które to środki są później przeznaczane na bieżące funkcjonowanie Urzędu, nie związane zupełnie z działalnością Straży.

Straż Miejska w Szydłowca proponuje też w ramach oszczędności ograniczenie kosztów związanych z samym jej funkcjonowaniem. Zdajemy sobie sprawę, że koszty utrzymania samej siedziny są dosyć duże i w ramach oszczędności proponujemy, aby siedziba Straży Miejskiej została przeniesiona do budynku przy ul. Kilińskiego 2, ponieważ istnieją tam puste pomieszczenia, niewykorzystane, w których mieściła się nasza jednostka do czasu przeniesienia jej w obecne miejsce. Ograniczyłoby to koszty związane głównie z ogrzewaniem, ponieważ pomieszczenia w budynku przy ul. Kilińskiego 2 są już ogrzewane z ciepłowni miejskiej, mimo, że stoją niewykorzystane. Warto dodać, że Straż Miejska jest jednostką UM, która ma wliczone w koszty utrzymania opłaty za prąd, wodę. Wydatki te są wypłacane z ogólnej puli Urzędu. Podwyższa to koszty utrzymania Straży Miejskiej. Można się ich pozbyć przenosząc nas do budynku przy ul. Kilińskiego 2.

W ramach oszczędności można też rozpatrzyć sprawę umundurowania, ponieważ w ubiegłym roku brakujące mundury zostały zakupione i na chwilę obecną nie zachodzi konieczność ich uzupełnienia co można odliczyć od wydatków na 2015 rok.

Gdyby odjąć z budżetu Straży Miejskiej koszty, które nie są bezpośrednio związane z jej funkcjonowaniem – wydatki byłyby znacznie mniejsze. Natomiast w razie rozwiązania nas gmina będzie nadal musiała ponosić koszty działań, które my wykonujemy w ramach naszych obowiązków. Takie działanie nie przyniesie więc żadnych oszczędności.

Pragniemy zaznaczyć, że od początku naszego istnienia mieliśmy wiele kontroli z Komendy Wojewódzkiej Policji, które zawsze wypadały nienagannie, także ostatnia, przeprowadzona w listopadzie 2014 roku. W stosunku do żadnego z funkcjonariuszy przez okres 23 lat nie zostały skierowane żadne zasadne skargi z powodu nadużycia władzy, czy przekroczenia uprawnień.

Ważna kwestią jest również opieka nad zabytkami. Zasady ochrony zabytków określone są w art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jest również zadaniem jednostek samorządu terytorialnego, przede wszystkim gmin, o czym mówi wprost art. 7 ust. 1 pkt9 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Strażnicy miejscy wypełniają zadania zapisane w powyższej ustawie pełniąc służbę patrolową. Zadania patrolowania rejonów przy Zamku, Parku Radziwiłłowskim i Ratuszu są codziennymi zadaniami. Przy braku Strażników będzie zachodziła potrzeba zaangażowania firmy ochroniarskiej opłacanej przez Gminę ponieważ obiekty te są obiektami gminnymi.

Strażnicy podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych sprawują też rolę ochrony nad budynkami należącymi do Urzędu Miejskiego. W budynkach tych w czasie załatwiania spraw obywateli dochodzi do ekscesów ze strony zdenerwowanych klientów. Przykład ostatnich dni z budynku MOPS wywieziono do szpitala psychiatrycznego petenta chorego psychicznie. Wiele jest też inerwencji w stosunku do osób nietrzeźwych i agresywnych. W przypadku braku strażników urząd musiałby zatrudnić dodatkowe osoby do ochrony tych obiektów.

Myślimy, że przedstawione fakty są merytoryczne i rzeczowe oraz przedstawiają faktyczny stan wydatków oraz charakter naszej pracy. Jesteśmy otwarci na rozmowy.

Prosimy o głębokie przeanalizowanie tez zawartych w dokumencie.

Tekst zgodny z oryginalnym pismem