W lipcu odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu poświęcone ocenie działalności i rozliczeniu budżetu za 2020 r.

Uprawnionych do udziału w nim, po weryfikacji, było 70 członków. W zebraniu uczestniczyło 29 członków (otwarto je w II terminie, wobec braku 50 procent uprawnionych). Przewodniczącym zebrania wybrano Mariana Frąka – aktualnego prezesa Zarządu stowarzyszenia, a sekretarzem Sylwię Górską.

W 2020 roku stowarzyszeniem kierowały dwa zarządy: do 18 lipca – zarząd prezesa Jerzego Bąka, a po 18 lipca zarząd prezesa Mariana Frąka. W sprawozdaniu aktualny zarząd wskazał, że podstawową działalnością było prowadzenie Warsztatu Terapii dla 50 osób niepełnosprawnych.

Wybuch pandemii sprawił, że zajęcia w warsztacie bywały zawieszane oraz podlegały ograniczeniom i obostrzeniom. Nie można było także prowadzić działalności integracyjnej w stowarzyszeniu poza warsztatem. Sytuacja była wyjątkowo trudna, ale dzięki ostrożności uniknięto ogniska zakażeń.

Mimo trudności podjęto wiele statutowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zrealizowano remont budynku Warsztatu Terapii z wykorzystaniem dotacji PFRON w kwocie 19.446,30 zł, dotacji Samorządu Gminnego w wysokości 20 tys. zł. oraz  oszczędności wynikających z zawieszenia zajęć. Poprawiło to warunki i bezpieczeństwo dla niepełnosprawnych.

Zrealizowano również projekt na zakup środków ochrony przed COVID 19 na kwotę 9.072 zł, finansowany ze środków PFRON.  Zakupując te środki i poprawiając bezpieczeństwo epidemiologiczne, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o udzieleniu niepełnosprawnym zapomóg świątecznych na cele żywnościowe i związane z pandemią.

W ramach Warsztatu Terapii zorganizowano wycieczkę niepełnosprawnych uczestników w Góry Świętokrzyskie – na Święty Krzyż oraz do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie. Odbył się również piknik integracyjny w leśniczówce pod Szydłowcem. Z imprez sportowych należy wymienić choćby zorganizowany przez stowarzyszenie turniej warcabowy (15 zawodników), czy zawody w układaniu puzzli (16 uczestników). Udzielano pomocy prawnej i psychologicznej.

Ponad milionowy budżet rozliczono przy pomocy profesjonalnego biura rachunkowego w Skarżysku – Kamiennej z udziałem księgowej Warsztatu. Walne zebranie zatwierdziło sprawozdania merytoryczne z działalności i finansowe oraz sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i udzieliło absolutorium obydwu Zarządom Stowarzyszenia za 2020 r. Aktualnie urzędujący zarząd: Marian Frąk (prezes), Teresa Przybylska (wiceprezes), Sylwia Górska (sekretarz), Agnieszka Trojanowska (skarbnik) i Anna Białas (członek) otrzymał 100% poparcia. Rzecznikiem Stowarzyszenia jest Michał Kojara z Grupy Literackiej „Wiklina” w Skarżysku – Kamiennej.

Prezes Marian Frąk dziękując podkreślił, że poparcie traktuje jako duże zobowiązanie na kolejny trudny rok. Wyraził nadzieję na mniejsze problemy pandemiczne, pozwalające znacznie rozwinąć działalność i pomoc. Stowarzyszenie dziękuje wszystkim wspierającym tę działalność, w tym dokonującym odpisu 1% podatku dochodowego na stowarzyszenie, jako organizację pożytku publicznego.

Stowarzyszeniu można przekazywać darowizny na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Szydłowcu, ul. Zamkowa 9, tel. (48) 617-02-97, kontaktować można się również poprzez email: wtz.szydlowiec@interia.pl

Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat szydłowiecki. Powstało w 1995 r., a Warsztat Terapii prowadzi od 2003 roku. Zarząd Stowarzyszenia działa społecznie, nie pobiera żadnego wynagrodzenia, nie otrzymuje nagród, czy innych profitów. Najważniejszym celem działania jest dobro niepełnosprawnych, egzekwowanie ich praw i poprawa sytuacji społecznej, integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.