Powiaty mogą ubiegać się o 1250 zł dofinansowania na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wnioski można składać do 31 marca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Celem programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności związane z wychowaniem dzieci oraz zmniejszenie liczby nieletnich umieszczanych w pieczy zastępczej. Zakłada on również rozwój sieci koordynatorów wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Program skierowany jest do gmin i powiatów, których obowiązkiem jest realizacja tych zadań.

Wnioski należy wypełnić na specjalnym formularzu (dostępnym na stronie www.mazowieckie.pl) w formie papierowej oraz elektronicznej i wysłać:

  • pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”;
  • pocztą elektroniczną na adres: bkosmalska-balik@mazowieckie.pl (liczy się data wpływu do urzędu).

Pieczą zastępczą obejmowane są dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zadaniem pieczy jest czasowa opieka nad dziećmi oraz praca z rodziną, co umożliwia powrót dziecka do domu lub – gdy jest to niemożliwe – przygotowanie do samodzielnego życia i pokonywania trudności życiowych. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

W 2014 roku o dotację ubiegało się 227 gmin z Mazowsza, które otrzymały łącznie ponad 6,6 mln zł na dofinansowanie zatrudnienia 301 asystentów rodziny. 37 mazowieckich powiatów uzyskało ponad 1,1 mln zł na wynagrodzenia dla 91 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na tegoroczną edycję programu przeznaczono 70 mln zł w skali kraju. Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.