Podczas sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu 29 listopada, radni uchwalili podwyżki podatku od nieruchomości. Temat ten rozpoczął się od przedstawienia projektu uchwały przez Barbarę Majewską, naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta i gminy Szydłowiec. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1m2 powierzchni – 99 gr (było 84), pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych za 1 ha powierzchni – 5 zł 79 gr. Pozostałe gruty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1m2 powierzchni – 33 gr (było 28).

Niezajęte objęte obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położone na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową, albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł 81 gr (było 3,40) 

Budynki: 

  1. mieszkalne za 1m2 powierzchni użytkowej – 87 gr (było 74) 
  2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m2 powierzchni użytkowej 21 zł 23 gr (było 17,99)
  3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1m2 kwadratowy powierzchni użytkowej – 13 zł 47 gr
  4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1m2 powierzchni użytkowej – 5 zł 87 gr (było 5,25)
  5. Budynki pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności użytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1m2 powierzchni użytkowej – 7 zł 37 gr 
  6. Budowle od ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp od 3 do 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – 2%

Uzasadnienie: W myśl artykułu 20 ustęp 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dziennik ustaw 2022 r. pozycja 1452 z późniejszymi zmianami – górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej stawki podatku od nieruchomości na 2023 r. uwzględniają korekty w oparciu o aktualny stopień inflacji.

Bezpośrednio po odczytaniu uzasadnienia, wiceprzewodniczący Marek Plewa rozpoczął dyskusję na temat proponowanego projektu uchwały.

Jako pierwszy zgłosił się radny Marek Artur Koniarczyk:

Pani naczelnik, proszę powiedzieć jaka jest w tym roku skala procentowa zaległości jeżeli chodzi o poszczególne podatki przez naszych mieszkańców, przez podmioty gospodarcze itd.? Czy jest jakiś wzrost w porównaniu do ubiegłego roku?

Naczelnik Barbara Majewska odpowiedziała: Nie zauważyliśmy jakichś znacznych wzrostów, tylko w takim stopniu jak to zwykle dzieje się. Oczywiście zaległości wzrastają.

Radny Koniarczyk poprosił o podanie o ile % wzrastają zaległości. Naczelnik odpowiedziała, że nie ma przy sobie dokumentacji, ale posiadała ją dzień wcześniej podczas posiedzenia komisji i tam była omawiana. 

W dalszej części tego punktu porządku obrad głos nadal zabierał radny Marek Artur Koniarczyk:

Szanowni Państwo, propozycja burmistrza jest oderwana z jakichś realiów, ponieważ mam pewne analizy zrobione i chciałbym się nimi podzielić. Jeżeli chodzi o stawki podatków, chcę państwu powiedzieć, że ten proponowany wzrost przez burmistrza jest rzędu jaki proponują miasta wojewódzkie przy w ogóle innej stopie życia, wynagrodzenia itd. My dzisiaj w tej sytuacji w jakiej jesteśmy i nasi mieszkańcy, a szczególnie podmioty gospodarcze mają coraz więcej problemów finansowych, przyszły rok też zapowiada się bardzo ciężki, jeżeli chodzi o stopień inflacji, która w rzeczywistości jeżeli chodzi o konsumpcyjną jest zdecydowanie wyższa. Będziemy mieli bardzo duże problemy. To zupełnie jest nie na miejscu, żeby dzisiaj naszym podmiotom i mieszkańcom urządzać, ja dosłownie powiem, rzeź. Bo będzie to ogromny problem. Pewnie wszyscy wiemy jaki jest obecnie stopień wynagrodzenia naszych mieszkańców. Niektóre branże, niektóre grupy zawodowe nie otrzymują podwyżek od jakiegoś czasu, więc jest to zupełnie nie na miejscu, żeby dzisiaj podnosić w takiej skali stopień podatku od nieruchomości. Jestem zdecydowanie przeciw. 

Z radnym Koniarczykiem zgodziła się radna Grażyna Rycerska:

Ja jestem przeciwna jakimkolwiek podwyżkom. Proszę nie mówić bo inflacja, bo coś tam jeszcze. Proszę pomyśleć o tym, że mieszkańcy naszego miasta nie są dość zamożni, więc nie wiem czy Pan (burmistrz) pomyślał i zastanowił się nad tym, że jeśli ktoś nie zapłaci podatku, to co wtedy Pan zrobi? Ja myślę, że ludzie nie będą płacili podatku, bo będą mieć wybór, albo kupić coś do jedzenia, albo przyjść i zapłacić Panu podatek. Myślę, że jest to zbyt wysoka propozycja, bo to jest chyba nawet ponad 18%, jeżeli chodzi o podniesienie podatku. Nie dość, że zaproponował Pan podwyżkę za śmieci, to teraz podatek. Panie burmistrzu nie wszyscy zarabiają tyle co Pan, więc proszę to wziąć pod uwagę.

Do dyskusji włączył się wywołany do tablicy burmistrz Szydłowca Artur Ludew:

Chciałem się odnieść do tego co powiedział radny Marek Artur Koniarczyk. Wydaję mi się, że nie rozumie Pan znaczenia słowa “rzeź” i to co Pan powiedział nijak nie pasuje, nie przystoi do tego miejsca w którym jesteśmy. Szanowni państwo jeśli chodzi o miasta wojewódzkie, nie wiem jakie są w nich stawki, być może są zbliżone stawki do naszych chociaż wątpię, ale większość miast wojewódzkich ma stawki maksymalne. Również w naszym sąsiedztwie niektóre gminy ustalały stawki maksymalne, są one o wiele niższe, w uzasadnieniu mamy podane stawki jakie są maksymalne, które są podane przez ministerstwo finansów. Szanowni państwo, zawsze na komisjach porównywaliśmy stawki finansowe do właśnie miast powiatowych z terenu byłego województwa radomskiego, bądź miast ościennych i dobrze wiemy, że nasze stawki są mniejsze albo porównywalne do tych stawek. Jeśli chodzi o stawki z zeszłego roku to mniej więcej w tym samym czasie rok temu, podwyższaliśmy podatki o około 7% bo taka była inflacja wtedy i oczywiście utrzymaliśmy podatki od środków transportowych na najniższym poziomie zgodnie z rozporządzeniem. Możecie Państwo sobie porównać jak te 7% ma się do tego co mamy teraz, przecież w 2022 r. nie mamy 7% inflacji tylko inflację na poziomie 17,9% za październik, przecież my nie podnosimy podatków my polaryzujemy podatek tylko o inflację, więc w 2021 roku podnieśliśmy o 7%, a tak naprawdę powinniśmy podnieść o około 15% biorąc pod uwagę problem w skali całego roku, a w tym roku oczywiście nie wiem jaka będzie inflacja, ale podejrzewam, że będzie dużo wyższa niż 18%, więc cały czas rośnie i tak na prawdę nie zwaloryzujemy do poziomu inflacji tych stawek podatkowych. Oczywiście nikt nie chce podejmować takich trudnych decyzji, bo to jest bardzo trudna decyzja dla nas wszystkich, również i dla mnie, ale nie mamy innego wyjścia, ponieważ przy tak szalejących wzrostach wydatków bieżących,  jeżeli nie będziemy szukać dochodów dla miasta, nie będziemy mieli pieniędzy na inwestycje. Musimy szukać dochodów ponieważ wydatki bieżące rosną w drastycznym tempie. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć bo Pani (Rycerska) zadała takie pytanie co ja zrobię kiedy ktoś nie zapłaci podatku od nieruchomości. Jeżeli ktoś, ma bardzo trudną sytuację finansową zawsze może wystąpić do burmistrza, do gminy o umorzenie podatku, badamy wtedy taką sytuację finansową i takie rzeczy się dzieją. To, że w tym momencie podejmujemy taką trudną decyzję to jest wynik tego co aktualnie dzieje się w kraju. Ani ja, ani rada miejska nie jest odpowiedzialna za to, że mamy kryzys gospodarczy w kraju, galopującą inflację i zwiększone koszty bieżące wszystkiego. 

Na wypowiedź burmistrza zareagowała radna Grażyna Rycerska:

Panie burmistrzu, chodzi o to, że na przyszły rok w budżecie Pan wchodzi w nowe inwestycje. Jest między innymi zaplanowana inwestycja – park linowy na skałce. Nie wiem czy to jest właśnie zasadne, żeby wchodzić w nowe inwestycje licząc się z tym, że Pan tu w tej chwili podnosi ludziom podatek. Uważam, że to nie jest dobry pomysł 

Na wypowiedź burmistrza zareagował również radny Marek Artur Koniarczyk:

Panie burmistrzu, ja nie życzę sobie jako radny Rady Miejskiej, żeby Pan mi zwracał uwagę co mam mówić, a czego mam nie mówić. Bardzo bym prosił tego nie używać. Bo Pan ma swoje miejsce, a ja mam swoje miejsce. Pan jest organem wykonawczym, a my jesteśmy organem uchwałodawczym, to jest po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, jest wiele gmin na prawach powiatu, które w ogóle nie podnoszą swoim mieszkańcom podatku i dbają przede wszystkim, można to powiedzieć w cudzysłowie “bezpieczeństwo swoich mieszkańców”, a takim jest właśnie prowadzenie finansów gminy, a nie w takiej trudnej sytuacji geopolitycznej, którą sam Pan potwierdził. Pan się porywa do inwestycji, nie będę ich już wymieniał bo przyjdzie na to czas przy sesji budżetowej i potwierdzam zdanie i opinię Pani radnej Rycerskiej. 

Na obydwie wypowiedzi postanowił odpowiedzieć burmistrz Artur Ludew:

Najpierw ustosunkuje się do słów Pani radnej Grażyny Rycerskiej. Mówi Pani o inwestycji w park linowy. Szanowna Pani radna, na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie, pozyskaliśmy środki zewnętrzne, 60%. W tej chwili 40% to jest nasz udział. Czynię starania, aby pozyskać kolejne środki na to, aby nasz udział zmniejszyć i uzupełnić. Uważam, że jest to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia rozwoju miasta i na pewno nie inwestuje dodatkowych środków na to zadanie, ponieważ środki, które przyjęliśmy w budżecie w 2022 r. wprowadzając plan zadania bodajże na początku 2022 r., nie zostały zwiększone one były przyjęte i są w projekcie budżetu, a czynię starania tak jak powiedziałem, aby ten dodatkowy wkład powiększyć tak, żeby te środki nasze były znikome. A park linowy naprawdę jest wart tego, żeby po prostu się nim zająć. Natomiast odnosząc się do słów Pana Marka Artura Koniarczyka to chciałem powiedzieć, proszę Pana, czy Pan zna sytuację ekonomiczną tych gmin, które nie podnoszą podatku? Czy Pan wie jakie te gminy mają dochody? Czy Pan wie jak kształtują swój budżet? Czy Pan wie jakie mają nakłady na inwestycje? Czy Pan wie ile % stanowią środki na inwestycje w stosunku do całego budżetu tej gminy? Czy Pan zna strukturę tych wydatków? Proszę Pana, każda gmina jest inna. I gdybyśmy my mieli poduszkę finansową gdyby nas było na to stać, to na pewno byśmy nie zwiększali w tym momencie podatków i nie podejmowali tak trudnych decyzji. Każda gmina jest inna i trzeba o tym wiedzieć. A gmina Szydłowiec, zaznaczam to, takiego buforu finansowego nie miała i nie ma myślę gdzieś od końca lat 90. przynajmniej.

Do wypowiedzi znów zgłaszali się radni Rycerska i Koniarczyk. Zaczęło się robić trochę nerwowo i w tym momencie zareagował wiceprzewodniczący Marek Plewa, który zwrócił uwagę na to, że radny może zabrać głos w danej sprawie tylko dwa razy, ale wyjątkowo pozwala zabrać głos radnym Koniarczykowi i Rycerskiej zaznaczając, że to już ostatni raz. 

Ja tylko się odniosę do tych słów. Podejrzewam, że jestem na tej sali jedną osobą, która jest najbardziej zorientowana jeżeli chodzi o kwestie pozostałych gmin, w tym jak funkcjonują, te ościenne też. Panie burmistrzu słabe to było” – ripostował radny Koniarczyk. 

Radna Grażyna Rycerska złożyła wniosek formalny o to, aby podatek od nieruchomości pozostał na tym samym poziomie co dotychczas.

Zanim zaczęto głosować wniosek radnej Rycerskiej, nadal kilka spraw chcieli wyjaśnić sobie burmistrz Ludew i radny Koniarczyk.

Panie radny Marku Arturze Koniarczyku. Skąd Pan wie jaką nasi radni mają wiedzę na temat finansów i wiedzę ogólną dotyczącą właśnie innych gmin? Czy Pan sugeruje, że radni nie mają wiedzy na ten temat?” – pytał burmistrz. 

Radny Koniarczyk odpowiedział: Panie burmistrzu to Pan pierwszy zasugerował, że Pan wszystko wie.

Marek Plewa przerwał radnemu: Ja dziękuję Państwu, ale ta wymiana zdań jest bezsensowna i zamykam tę dyskusję. 

Czy ktoś z Państwa słyszał, że ja kiedyś powiedziałem, że wiem wszystko? Czy ktoś słyszał, że ja coś takiego powiedziałem?” – dopytywał burmistrz. 

Marek Plewa: Bardzo proszę. Zamykam dyskusję w tym momencie.

Wniosek radnej Grażyny Rycerskiej był głosowany, nie otrzymał jednak poparcia większości składu Rady Miejskiej.

Przegłosowano natomiast projekt uchwały w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości. Dziewięciu radnych zagłosowało „za” projektem (Cegliński, Kopycka, Majstrak, Pietras, Plewa, Sadza, Sokołowski, Surdy, Turek), trzech było „przeciw” (Koniarczyk, Bloch, Rycerska), jeden radny „wstrzymał się od głosu (Kapturski). Radna Jakubczyk i radny Jakubowski byli nieobecni.