Rada ta będzie organem opiniodawczo-doradczym reprezentującym przedsiębiorców i lokalne środowiska gospodarcze w zakresie konsultowania i inicjowania spraw dotyczących sfery gospodarczej gminy.

Na wstępie spotkania Burmistrz Artur Ludew podziękował przedsiębiorcom za przyjęcie zaproszenia do pracy w Radzie i zapoznał zgromadzonych z założeniami, jakie przyświecają powołaniu tego organu. Burmistrz mówił m.in. o potrzebie usprawnienia komunikacji na linii urząd – przedsiębiorcy, co przyniesie obopólne korzyści i bez wątpienia wpłynie pozytywnie na pracę na rzecz gospodarczego rozwoju gminy. Burmistrz podkreślił, że powołał Radę Gospodarczą dlatego, że chce dokładnie poznać oczekiwania lokalnych przedsiębiorców, aby móc efektywnie na nie odpowiadać poprzez ukierunkowanie działań samorządu gminnego.

W myśl przyjętego regulaminu Społeczna Rada Gospodarcza uprawniona jest do wyrażania opinii oraz do podejmowania inicjatyw odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Gminy Szydłowiec, jak również może uczestniczyć w przygotowaniu projektów prawa miejscowego w tym zakresie. Rada będzie dokonywała oceny wdrażania i funkcjonowania rozwiązań, opracowanych przez organy gminy, dotyczących rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego.

Skład Społecznej Rady Gospodarczej: Piotr Karpeta, Adam Kowalski, Marcin Pawlak, Marek Sokołowski, Anna Kowalska, Andrzej Misztal, Wojciech Staszewski, Piotr Sokołowski, Jan Jaworski, Paweł Górlicki, Roman Markiewicz, Włodzimierz Górecki.

Podczas pierwszego posiedzenia ukonstytuowano Zarząd.

Przewodniczącym Społecznej Rady Gospodarczej został Marek Sokołowski. Na zastępcę przewodniczącego wybrano Annę Kowalską.

fot i info. szydlowiec.pl