Zapraszamy na XLVI sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. /czwartek/ godz. 10.30 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLV/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
6. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017.
7. Zapoznanie się z ,,Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Szydłowiec”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2030,
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego,
d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca,
e) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
f) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec,
g) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) cen za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych stanowiące własność Gminy Szydłowiec,
i) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko – szydłowieckie,
j) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec,

k) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok:
a) sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca za 2017 rok,
b) przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planów finansowych instytucji kultury oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,
c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szydłowca,
e) zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
f) dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2017 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
13.Sprawy różne.
14.Zamknięcie obrad.