25 czerwca Rada Gminy w Jastrzębiu podjęła Uchwałę nr XXX/198/2021 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jastrząb konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb. Niedługo w sołectwach gminy przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.

Według Jana Długosza Jastrząb został założony przez biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca XV w 1422 roku na miejscu po wykarczowanym lesie na terytorium iłżeckim, należącym do biskupów krakowskich. Erekcję dał miastu dnia 30 września 1427 roku następca bpa Wojciecha – kardynał Zbigniew Oleśnicki.

Od nazwiska założyciela Jastrząb otrzymał nazwę i herb, którego treść stanowią po dziś dzień insygnia władzy biskupiej: mitra i pastorał na czerwonym tle. Miasto lokowane zostało na prawie tzw. magdeburskim- niemieckim „Jastrząb włączony został do klucza iłżeckiego”.

W roku 1435 Zbigniew Oleśnicki – kardynał, kanclerz królowej Jadwigi i biskup krakowski – miasteczko powiększył i kościół drewniany swoim kosztem wystawił. W 1422 roku dla Jastrzębia zostały nadane swobody i przywileje przez Władysława Jagiełłę w Wolborzu w oktawę Nawiedzenia NMP Chwalebnej w 1422 roku… Król Zygmunt I w dniu św. Jana Chrzciciela w 1526 roku, ustanowił targi w każdą środę tygodnia, oraz jarmarki na św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych .

Jastrząb spełnia kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta:

 • wielowiekowa, bogata historia Jastrzębia jako miasta
 • układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki
 • infrastruktura miejska-ulice, chodniki, wodociąg, selektywna zbiórka odpadów,
 • funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu),
 • dobrze rozwinięta sfera usług publicznych ( żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, Otwarta Strefa Aktywności, boiska sportowe m.in. plażowe do siatkówki, wielofunkcyjne, zalew);

Od 01 września 2021r. do 31 października 2021r. na terenie Gminy Jastrząb przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. Każdy mieszkaniec gminy uprawniony do głosowania będzie miał możliwość wyrażenia swojego stanowiska.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami każdego sołectwa. Listy konsultacyjne będą również dostępne w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu – pokój nr 4.

Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla Rady Ministrów, jednakże praktyka pokazuje, że poparcie mieszkańców może zaważyć na treści rozstrzygnięcia rządowego. Status miasta może przyczynić się do podniesienia rangi i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości i gminy.

Urząd Gminy Jastrząb zdaje sobie sprawę, że dla mieszkańców nie jest to łatwa decyzja. Aby pomóc mieszkańcom w jej podjęciu urząd przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz korzyści jakie gmina otrzyma po odzyskaniu praw miejskich.

Zalety uzyskania praw miejskich:

 • powrót do wielowiekowej tradycji i historii;
 • aktywizacja gospodarcza – ułatwienia w ustalaniu warunków zabudowy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • dostęp do środków z funduszy europejskich zarówno dla miast jak i dla obszarów wiejskich do 5 tys. mieszkańców;
 • większe możliwości w staraniu się o środki przewidziane na działania rewitalizacyjne;
 • wzrost rangi i znaczenia Gminy Jastrząb w powiecie i w województwie;
 • wzrost atrakcyjności turystycznej Jastrzębia- zwiększenie możliwości promocji Miasta i Gminy;

Najczęstsze wątpliwości:

 1. Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE!
  Wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości.
 2. Jak wygląda kwestia podatku rolnego? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA PODATKU!
  Opodatkowaniu podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS.
 3. Co ze wzrostem opłat za wodę, śmieci, przedszkole, innych opłat lokalnych?
  Ustala je samorząd bez względu na status miejscowości.
 4. Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowych? NAUCZYCIELE NIE STRACĄ DODATKÓW!
  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.) – dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców..
 5. NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ!
  W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich i miastach do 5.000 mieszkańców.NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW!
  Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.
 6. Jaki będzie dostęp do funduszy UE?
  Gmina miejsko-wiejska nabędzie szerszy dostęp do funduszy unijnych, niedostępnych obecnie.
  Co niezwykle istotne miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do działania związanego z podstawową usługą i odnową wsi na obszarach wiejskich kwalifikują się miasta liczące do 5.000 mieszkańców.
 7. Czy nastąpi likwidacja dopłat rolniczych?
  Rolnik otrzymuje dopłaty niezależnie od tego czy gospodarstwo jest na terenie miasta czy wsi.
 8. Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych? NIE!
  Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. 2019 r. poz. 653 ze zm.) zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dokumentu.
 9. Czy zmieni się liczba radnych? Czy potrzebne będą nowe wybory radnych i burmistrza? NIE!
  Liczba radnych Rady Gminy uzależniona jest wyłącznie od liczby mieszkańców.
  W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych- art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.). W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy.
 10. Jakie będą koszty poniesione przez administracje w związku z nadaniem statusu miasta?
  Będą to tylko koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (GOPS, GBP) nie muszą zmieniać swoich nazw.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie przez mieszkańców podpisów na listach konsultacyjnych podczas zebrań z mieszkańcami według poniższego harmonogramu, u sołtysów sołectw Gminy Jastrząb oraz w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu.

 1. Jastrząb10.10.2021 – Godz. 14.00 – Świetlica Środowiskowa w Jastrzębiu
 2. Kuźnia, Kolonia Kuźnia – 10.10.2021 – Godz. 16.00 – Świetlica Wiejska w Kolonii Kuźnia
 3. Wola Lipieniecka Mała, Wola Lipieniecka Duża – 10.10.2021 – Godz.18.00 – Świetlica OSP w Woli Lipienieckiej Małej
 4. Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe – Niwy – 17.10.2021 – Godz. 14.00 – Świetlica Wiejska w Gąsawach Rządowych
 5. Śmiłów, Orłów – 17.10.2021 – Godz.16.00 – Świetlica Środowiskowa w Jastrzębiu
 6. Lipienice Dolne, Lipienice Górne, Nowy Dwór – 17.10.2021 – Godz.18.00 – Świetlica Wiejska w Lipienicach Dolnych

W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoją opinię wpisując wyraz:

a) „TAK” – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Jastrząb,

b) „NIE” – jestem przeciwny,

c) „0” – wstrzymuję się od głosu

info: Gmina Jastrząb