Gmina Jastrząb wdraża ambitny program inwestycyjny związany z termomodernizacją oraz modernizacją czterech hydroforni. Dodatkowo, planowane są prace budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej oraz budową studni głębinowej przy hydroforni w Śmiłowie.

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków hydroforni, co przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych tych obiektów. Prace modernizacyjne skoncentrowane są także na unowocześnieniu istniejących urządzeń technicznych i obiektów, które odpowiadają za zaopatrywanie ludności oraz przemysłu w wodę o odpowiedniej jakości, ilości i ciśnieniu.

Nowo wybudowana sieci wodociągowa, będzie stanowić uzupełniające uzbrojenie terenu. To umożliwi podłączenie przylegających nieruchomości do sieci wodociągowej, co przyczyni się do lepszej dostępności do zasobów wodnych dla mieszkańców.

Finansowanie przedsięwzięcia zostało zapewnione przez Rządowy Fundusz Polski Ład, w postaci dofinansowania w wysokości 6 650 000 zł. Całość inwestycji realizowana jest w formule „zaprojektuj wybuduj”, co oznacza kompleksową odpowiedzialność wykonawcy za cały proces, od projektu po budowę.

Zgodnie z planem, przewidywany termin zakończenia zadania to przyszły rok, przy czym termin realizacji to 24 miesiące od podpisania umowy.

Gmina Jastrząb podejmuje kroki mające na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowej, co ma przyczynić się do zwiększenia efektywności oraz dostępności zasobów wodnych dla lokalnej społeczności.

Foto: Gmina Jastrząb