Konkurs jest organizowany corocznie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Ideą Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju zrównoważonego, łączącego kwestie społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest największą polską organizacją pozarządową wspierającą rozwój samorządności. Inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jest Ranking Gmin, który w tym roku zorganizowany został we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie. W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy Województwa Mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Narzędziem oceny poziomu rozwoju gminy był syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony na podstawie 16 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej (rozwój zrównoważony).

Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

Sfera gospodarcza:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022,
 • Średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022,
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2020–2022,
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022,
 • Udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wydatkach ogółem budżetów gmin w 2022 r.,

Sfera społeczna:

 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022 r.,
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2022 r.,
 • Udział długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r. (stan w dniu 31 grudnia),
 • Średni wynik egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.,
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad gmin i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r.,
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.,
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r.,
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.,

Sfera środowiskowa:

 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2022 r.,
 • Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 2022 r. (stan w dniu 31 grudnia),

Sfera przestrzenna:

 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w po-wierzchni ogółem gminy w 2022 r. (stan w dniu 31 grudnia).

Laureatów Rankingu poznaliśmy podczas Gali, która odbyła się 24 listopada w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy, eksperci oraz liczni zaproszeni goście.

Wszystkich zgromadzonych przywitali dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Michał Wójcik – Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Mazowsze.

Podczas pierwszej części spotkania zgromadzeni eksperci dyskutowali na temat zmian demograficznych w województwie mazowieckim. W drugiej części wydarzenia poznaliśmy najlepsze gminy województwa oraz liderów powiatów. Zwyciężyły – Ożarów Mazowiecki wśród gmin miejsko-wiejskich, Podkowa Leśna wśród gmin miejskich i Michałowice wśród gmin wiejskich.

Info i foto: Urząd Gminy w Orońsku