• 26 kwietnia 2012 roku w Szydłowcu odbyło się seminarium pt. „Atrakcyjność inwestycyjna Szydłowca i gmin powiatu szydłowieckiego”, które połączone zostało z uroczystym otwarciem budynków Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. W seminarium udział wzięło wielu przedsiębiorców. Pani Profesor dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska z Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentowała wyniki kilkuletnich badań dotyczących konkurencyjności inwestycyjnej polskich gmin, które pokazały, że Gmina Szydłowiec jest miejscem atrakcyjnym dla przedsiębiorców. Składa się na to wiele czynników, m.in. dostępność do znaczących sieci i węzłów komunikacyjnych oraz bliskie sąsiedztwo dużych miast. Ponadto potencjalni inwestorzy mogą liczyć na fachową i kompleksową obsługę ze strony Urzędu Miejskiego. Na zakończenie swojej prelekcji prof. dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska podkreśliła, że ocena takich miejsc jak Szydłowiec powinna być adekwatna do ich wielkości i nie należy małych miasteczek porównywać z dużymi aglomeracjami, a Szydłowiec w swojej kategorii wypada bardzo korzystnie i zdecydowanie jest to miejsce, które zasługuje na swoją szansę. Wszelkie wskaźniki są jednak znacznie zaniżane przez pozostałe gminy powiatu szydłowieckiego i to sprawia, że oceniając atrakcyjność inwestycyjną całego powiatu, wynik ten jest znacznie mniej zadowalający. Gmina Szydłowiec zaprezentowała ofertę z jaką wychodzi do inwestorów. Szczegółowo zostały przedstawione tereny, które uchwałą Rady Miejskiej zostały przeznaczone pod inwestycję. Omówiono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy nowej dzielnicy S -2, omawiając prezentację multimedialną, na której były m.in. mapy i plany omawianych terenów. Dominik Mikiewicz z Firmy CARTOMATIC podzielił się z uczestnikami seminarium wieloma cennymi uwagami na temat skutecznego zarządzania informacją przestrzenną w gminie. Podczas panelu dyskusyjnego, którego moderatorem był Wojciech Jabłoński, prelegenci: Joanna Wolff dyrektor PAIZ, dr Maciej Trzaskowski Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Odział terenowy Radom, Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Jerzy Kwieciński Przewodniczący Rady Konsultacyjnej MCIG odnieśli się do szans i zagrożeń jakie można zdiagnozować w Szydłowcu. Wskazali również obszary wymagające modyfikacji, aby jeszcze skuteczniej zaprezentować walory Szydłowca. Odniesiono się do problemu bezrobocia przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasza Sieradza, który poinformował o wielu milionach przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na pobudzenie rynku pracy, niestety bez wymiernych efektów. Wizyta wielu znamienitych gości była okazją do zapoznania się z efektami realizowanego przez Gminę Szydłowiec projektu i zamierzonych przyszłych efektów z jego realizacji.
  • 9 maja 2012 roku wystosowaliśmy pismo do Fundacji Na Rzecz Polskiego Rolnictwa w Warszawie z propozycją stworzenia terenowego Biura Fundacji w jednym z biur Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej ponieważ Fundacja wspiera preferencyjnymi pożyczkami przedsiębiorców. W odpowiedzi Prezes Zarządu Fundacji Pani Monika Szymańska wyjaśniła dlaczego nie mogą w obecnym okresie skorzystać z propozycji Gminy. Poinformowała również o zmianach strategii Fundacji o rozszerzenie działań Fundacji na cały powiat szydłowiecki – pisma w załączeniu.
  • Na przestrzeni całego roku odbyły się 4 spotkania w dniach: 5 lipca 2012 r., 6 lipca 2012 r., oraz 6 sierpnia 2012 r. i 5 listopada 2012 r. z właścicielami prywatnych działek w Strefie Przemysłowej Szydłowca. Celem tych spotkań było przedstawienie właścicielom działek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obszar Nowej Dzielnicy Przemysłowej S-2. Możliwość objęcia tego terenu umowami umożliwiającymi kompleksową ofertę sprzedaży działek. Spotkania te organizowane są w celu sporządzenia Oferty Inwestycyjnej dla inwestorów Krajowych jak i zagranicznych.
  • Gmina Szydłowiec na czas od 1 sierpnia 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku użyczyła Stowarzyszeniu Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej lokal w celu realizacji projektu „Mazowieckie Partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” w ramach Poddziałania 8.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w załączeniu umowa. Projekt zakłada partnerstwo – nauka – samorząd – przedsiębiorca, w celu podejmowania wspólnych działań, zmierzających do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej istniejącym przedsiębiorcom i pomoc w rozszerzaniu inicjatywy przedsiębiorczej wśród przyszłych przedsiębiorców. Również w ramach tego projektu odbyło się 6 spotkań w dniach: 11 września 2012 r., 19 października 2012 r., 25 października 2012 r., 4 listopada 2012 roku, 20 listopada2012 r. i 4 grudnia 2012 roku w budynku Centrum Obsługi Inwestora odbyły się warsztaty i seminaria dla przedsiębiorców. Sala konferencyjna została użyczona realizatorowi projektu, czyli Związkowi Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Na warsztaty oraz seminaria przybyli przedsiębiorcy, zajmujący się wydobyciem, obróbką i montażem kamienia oraz przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych. Celem projektu była aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości i ich zaangażowanie w procesy rozwoju innowacji.
  • 9 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie przedsiębiorców i władz samorządowych, zorganizowane w ramach projektu „ Poprawa wizerunku przedsiębiorców” zrealizowanego przez PKPP Lewiatan. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów przedsiębiorców oraz sposobów na rozszerzenie przedsiębiorczości w Szydłowcu i subregionie radomskim.
  • 28 listopada 2012 roku zorganizowane zostało spotkanie w ramach projektu Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu, zakładający wsparcie przyszłym przedsiębiorcom i wsparcie finansowe osobom zakładającym spółdzielnie socjalne.
  • W dniach 10 stycznia i 15 lutego br w budynku Centrum Obsługi Inwestora odbyły się kolejne warsztaty dla przedsiębiorców w ramach realizacji projektu „Mazowieckie Partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”.
  • W dniu 2 marca w budynku Centrum Obsługi Inwestora odbyło się pierwsze z cyklu spotkań zorganizowane przez Partnerstwo Piaskowiec Szydłowiecki.
  • Pragniemy zauważyć, że środki na realizację projektu zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Zgodnie z wytycznymi po zakończeniu robót budowlanych inwestycja musi zostać zakończona merytorycznie tzn. musi zostać rozliczona co jest długotrwałym procesem, ponieważ oprócz złożenia odpowiednich dokumentów muszą zostać one zatwierdzone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, dopiero później Beneficjent w tym przypadku Gmina Szydłowiec może wdrażać procedurę wprowadzenia operatora do obiektu.
  • W chwili obecnej opracowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia w celu wyłonienia operatora obiektów. Poprzednio ogłaszane przetargi zostały unieważnione, ponieważ kwoty złożonych ofert znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na zrealizowanie przedmiotowego zadania.
  • W sierpniu 2012 roku pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowali folder informacyjny (foto poniżej) dotyczący Inkubatora Przedsiębiorczości znajdującego się w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 36a, który został przekazany do Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu w celu rozpowszechnienia informacji o posiadanej infrastrukturze, przygotowanej dla przyszłych przedsiębiorców. Przekazując niniejszy folder chcieliśmy, aby został on rozpowszechniony wśród osób podejmujących próby uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Niestety mimo podjętych działań nie zgłosiła się żadna osoba zainteresowana przygotowaną infrastrukturą.