Jestem przekonany, że partycypacja społeczna w zarządzaniu gminą, szeroko rozumiana aktywność obywatelska i dialog społeczny to dobry kierunek ku zmianom na lepsze. Dlatego zachęcam do uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym. Wspólnie budujmy naszą rzeczywistość, jasno wyrażając oczekiwania, a także wspólnie szukając najlepszych rozwiązań.

W tym celu, widząc potrzebę usprawnienia komunikacji na linii Urząd Miejski – przedsiębiorcy, powołałem m.in. Społeczną Radę Gospodarczą, która jest organem opiniodawczo-doradczym reprezentującym przedsiębiorców i lokalne środowiska gospodarcze naszej gminy. Rada Gospodarcza uprawniona jest do wyrażania opinii oraz do podejmowania inicjatyw odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Gminy Szydłowiec, jak również może uczestniczyć w przygotowaniu projektów prawa miejscowego.

Ożywienie gospodarcze, poprzez wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw, a także pozyskanie nowych inwestorów są priorytetem obecnego samorządu gminy. Dlatego obecnie analizujemy sytuację własnościową działek położonych na terenach, które według planów zagospodarowania przestrzennego naszej gminy są przeznaczone pod inwestycje przemysłowe. Prowadzimy także rozmowy z przedstawicielami biznesu, „Starachowickiej Strefy Ekonomicznej”, innymi samorządami oraz osobami prywatnymi, które posiadają działki sąsiadujące z terenami należącymi do gminy Szydłowiec, aby powiększyć naszą ofertę dla potencjalnych inwestorów. Musimy „ożywić” nasz Inkubator Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora. W tym celu odbyłem szereg spotkań m.in. z Przedsiębiorstwem Ekonomii Społecznej, rozmawiając o nawiązaniu partnerstwa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w naszej gminie. Organizacje pozarządowe w dzisiejszych czasach odgrywają coraz większe znaczenia, a nowy okres programowania to duża szansa dla rozwoju III sektora. Wyraziłem również chęć współpracy z innymi podmiotami które m.in. specjalizują się w pisaniu projektów unijnych.

Gmina Szydłowiec nawiązała już współpracę z towarzystwem ALTUM w zakresie pozyskiwania środków unijnych i przeprowadzenia wspólnych przedsięwzięć. Przykładem takich działań, już podjętych, są bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe dla naszych mieszkańców prowadzone obecnie na terenie gminy.

Odbyłem szereg spotkań, które miały na celu diagnozę gminy i miasta pod kątem pozyskiwania środków zewnętrznych i pomocy przedsiębiorcom, promowania produktu regionalnego, jakim jest piaskowiec szydłowiecki. W tym celu zostanie opracowana statuetka Szydłowiecka wykonana z piaskowca, a 2 maja w trakcie Zygmuntów zostanie zorganizowane Święto Piaskowca.

Odbyłem również spotkania z przedstawicielami różnych organizacji, które działają na terenie miasta i gminy – sportowych, kulturalnych i kombatanckich.

Z mojej inicjatywy Rada Miejska w opisywanym okresie, tj. I kwartale br. podjęła dziewiętnaście uchwał. Do najważniejszych z nich należy m.in.: uchwała w sprawie decyzji o ustanowieniu jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka, wypłacanej z kasy gminnej. Tzw. „gminne becikowe” obecnie wynosi 300 zł, ale zostawiliśmy „furtkę” pozwalającą na zwiększenie tej kwoty w następnych latach.

Zwiększone zostały środki w budżecie, przeznaczone na stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży. Pozytywne zmiany dotyczą także stypendiów socjalnych, które obecnie będą wypłacane przez 8 miesięcy, a nie przez 6 miesięcy jak to było dotychczas. Zostanie, również w najbliższym czasie zmieniony regulamin przyznawania tych stypendiów.

Zmodyfikowany został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, który przewiduje organizację różnorodnych form profilaktyki, rekreacji i integracji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W uchwale w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku, zawarty został zapis o finansowaniu przez gminę sterylizacji i kastracji zwierząt domowych. Z tej nowej możliwości chętnie korzystają nasi mieszkańcy.

W trosce o sprawną komunikację pomiędzy samorządem gminnym a seniorami przedłożyłem Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów, który został przyjęty jednogłośnie. Głównym celem SRS, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jest opiniowanie projektów uchwał dotyczących seniorów, podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań starszych mieszkańców gminy oraz organizacja ich aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Skład osobowy Szydłowieckiej Rady Seniorów powołam stosownym zarządzeniem po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami zrzeszającymi seniorów, działającymi na terenie naszej gminy.

Trwają również prace nad powołaniem Rady Młodzieżowej, które zostaną sfinalizowane już w najbliższym czasie. Praca w Radzie Młodzieżowej to praktyczna lekcja postawy obywatelskiej, a także umożliwienie młodzieży bieżącego i aktywnego konsultowania, opiniowania a także inicjowania działań podejmowanych przez samorząd.

Podjęta została także uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.

Kolejną bardzo ważną uchwałą było wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie pomieszczeń po byłej kawiarni i bibliotece miejskiej zamku w Szydłowcu, zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” operatorowi zewnętrznemu na okres 6 lat do administrowania. Uchwała ta jest niezbędna do rozliczenia projektu kluczowego. Przetarg w sprawie wyłonienia operatora i przyznania koncesji został ogłoszony.

Przed nami ogromne wyzwanie – do 30 czerwca rozliczyć projekt kluczowy. Krokiem w tym kierunku było m.in. podpisanie porozumienia trójstronnego tym razem z wykonawcami prac przeprowadzonymi na Rynku Wielkim, ulicy Radomskiej i Skwerze Staromiejskim. Pozwoli to na rozliczenie płatności kontraktu opiewającego na kwotę 119.820,00 zł.

Trwają prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025”. Jest to bardzo ważny dokument, wyznaczający główne kierunki rozwoju, który jest niezbędny, abyśmy mogli sięgać po fundusze europejskie.

Obecnie analizujemy również sytuację lokalową zasobów gminy. Planujemy dostosować jeden z istniejących budynków, aby można w nim było zorganizować żłobek.

Wykonany został pozimowy przegląd dróg, ubytki w drogach nie utwardzonych są uzupełniane kruszywem, którego już zużyto ponad 680 ton.

Przeanalizowane zostało oświetlenie gminne pod kątem wymiany na ledowe. Analizie poddano wykorzystanie na terenie naszej gminy odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaniczne i pompy ciepła.

Opracowywany jest harmonogram realizacji inwestycji budżetowych oraz opracowano plan wykorzystania kostki brukowej pozyskanej z demontażu płyty rynku i ulicy Radomskiej.

Konsekwentnie monitorujemy przebieg prac przy budowie trasy S7. Odbyłem kilka spotkań w tej sprawie, zarówno z przedstawicielami inwestora tj. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jak i wykonawcą robót – firmą Dragados. W kwietniu odbędzie się spotkanie w celu zapoznania samorządu gminnego z przebiegiem prac i omówienia postępów przy rozbudowie „siódemki” do parametrów trasy ekspresowej. Mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi co do przebiegu tych prac. Spostrzeżenia i sugestie należy złożyć na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego do dnia 20 kwietnia.

Uczestniczyłem w zorganizowanym przez Starostę spotkaniu gospodarzy gmin z terenu powiatu. Tematem rozmów było nawiązanie współpracy w celu wspólnego aplikowania po środki zewnętrzne, a także podejmowania przedsięwzięć, którym samorządy nie są wstanie podołać w pojedynkę. Powstał zamysł powołania Związku Gmin Powiatu Szydłowieckiego.

W Urzędzie Miejskim trwa zapowiadany audyt zewnętrzny. Dokładnej analizie poddawana jest gospodarka finansowo – budżetowa, struktura organizacyjna urzędu, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, zamówienia publiczne, inwestycje i remonty oraz wykorzystanie funduszy unijnych. Raport z audytu pomoże nakreślić jakie zmiany należy wprowadzić, aby usprawnić pracę Urzędu Miejskiego.

Miałem przyjemność odebrania nagrody przyznanej w Turnieju Miast zorganizowanym przez portale Onet i Zumi. Szydłowiec dzięki głosom internautów zajął zaszczytne III miejsce. W ramach wygranej mamy możliwość zaprezentowania walorów naszego miasta w ogólnopolskiej kampanii reklamowej, która rozpocznie się już wkrótce.

Przed nami sezon imprez plenerowych do udziału w których serdecznie zapraszam. Przygotowujemy wiele atrakcji na XIII Szydłowieckie Zygmunty. W tym roku święto miasta połączone będzie z obchodami 25 lat samorządności oraz Świętem Piaskowca Ziemi Szydłowieckiej. 3 maja na Rynku Wielkim uczcimy Konstytucję, a nad szydłowieckim zalewem odbędzie się Vag Szydłowiec Fest, a także II Bieg Zygmuntów. Mam nadzieję, że atrakcje jakie w tych dniach zapewnimy w Szydłowcu sprawią, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Przychyliłem się do wniosku fanów legendarnego zespołu Azyl P, którego twórczość wpisana jest w karty polskiej muzyki rockowej i zaangażowałem gminę w organizację Festiwalu im. Andrzeja Siewierskiego „Rock na zamku”( 18, 19 lipiec). Liczę, że będzie to wyjątkowe wydarzenie muzyczne, którego echa obiegną całą Polskę.

Na zakończenie chcę Państwa zapewnić, że w naszej gminie wiele się dzieje. Cały samorząd gminny pracuje dynamicznie, realizując zadania bieżące a także sukcesywnie wprowadzając zmiany, które stopniowo dadzą pozytywne rezultaty.

Wszystkich Państwa, którzy chcą się ze mną osobiście skontaktować i porozmawiać zapraszam do ratusza w każdy poniedziałek od godz. 13.00.

Z wyrazami szacunku Burmistrz Szydłowca Artur Ludew