Organizatorzy – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca oraz Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu  – ZAMEK.

Cel konkursu – przedstawienie losów mieszkańców Szydłowca i okolic na tle przemian społecznych, politycznych, kulturowych i obyczajowych zachodzących w najbliższym środowisku, w Polsce  i na świecie.

Warunek udziału :

  • Konkurs jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży. Prace mogą zawierać opis całego życia lub ważnego wydarzenia.

  • Uczestnicy konkursu mogą swe prace przedstawiać w formie wspomnień, dzienników, pamiętników, wywiadu przeprowadzonego z inną osobą itp.

  • Objętość prac dowolna. Pożądane zapisy komputerowe, drukowane, dopuszczalny jest  również czytelny rękopis.

  • Prace należy złożyć w sekretariacie SCKiS – ZAMEK lub przesłać pocztą na adres : Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – ZAMEK

ul. Sowińskiego 2

26 – 500 Szydłowiec

tel/fax  : 48 617 10 29; 617 02 96

www.sckzamek.pl; e-mail: sekretariat@sckzamek.pl

do dnia 31 grudnia 2011 roku.

  • Do prac prosimy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, wiek, zawód – uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły / wszystkie informacje do wiadomości organizatora/. Uczestnicy konkursu mogą sobie zastrzec anonimowość.

  • Najlepsze prace zostaną  nagrodzone przez komisję konkursową powołaną przez Organizatorów oraz w miarę możliwości opublikowane w formie książki. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczystość wręczenia nagród nastąpi w lutym 2012 r.

  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.