25 laptopów wraz z oprogramowaniem trafi do uczniów gminy Mirów, aby pomoc im w zdalnej nauce.

22 kwietnia sprzęt został przekazany dyrektorom szkół z terenu gminy Mirów tj. PSP im. św. Jana Pawła II w Mirowie, PSP w Bieszkowie Dolnym i do ZSP nr 1 w Zbijowie Małym.

Zakupione urządzenia za pośrednictwem w/w szkół zostaną wypożyczone uczniom z rodzin, które nie dysponują odpowiednim sprzętem komputerowym i zgłaszali do dyrektorów takie zapotrzebowanie.

Zakupione laptopy są niezbędne do realizacji przez uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Urządzenia posiadają profesjonalne oprogramowanie, umożliwiające prowadzenie zajęć on-line.

Gmina Mirów zakupiła sprzęt wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 60 000 złotych. Na ten cel pozyskano dotację w ramach realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.