W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa dotycząca dotacji i pożyczki pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE”.

Realizacja przedsięwzięcia odbywać będzie się w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowę podpisali: reprezentujący NFOŚiGW Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu i Janusz Topolski – Pełnomocnik Głównego Księgowego oraz Dariusz Podgórski – Prezes Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji we współpracy ze źródłami OZE – gazową absorpcyjna pompą ciepła oraz panelami fotowoltaicznymi.

Kwota dotacji wyniesie 2 856 462 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 7 488 240 zł w tym koszty kwalifikowalne: 6 083 000 zł, koszty niekwalifikowalne: 1 405 000 zł.

Planowana data zakończenia przedsięwzięcia 30.06.2024 r.