Gminna Rada Seniorów w Orońsku będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Głównym celem jej działania to reprezentowanie interesów i potrzeb starszych mieszkańców Gminy wobec władz samorządowych i branie udziału w formułowaniu oraz przekazywaniu opinii i stanowisk do opracowywanych programów i strategii Gminy Orońsko jak również bieżących spraw. Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Orońsku prowadzony będzie od dnia 05.12.2022 r. do dnia 19.12.2022 r. do godziny 16:00.

Dodatkowymi celami działania Gminnej Rady Seniorów w Orońsku są, w szczególności:

  1. Upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród osób starszych.
  2. Podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań starszych mieszkańców Gminy Orońsko.
  3. Organizacja aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu publicznym.

Do zadań Rady Seniorów należy, w szczególności:

  • Przedstawianie opinii w sprawach dotyczących seniorów wobec organów administracji
    samorządowej Gminy.
  • Inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym

Gminna Rada Seniorów będzie składać się z 9 członków, a kadencja trwać 24 miesiące. Natomiast zzłonkiem Rady Seniorów może być tylko osoba zamieszkująca Gminę Orońsko.

Nabór członków do Rady Seniorów w Orońsku:

Do Rady Seniorów mogą zgłosić osoby niezrzeszone w organizacjach. Organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłosić do trzech kandydatów. Kandydaci mogą się zgłaszać również osobiście.

Wójt Gminy Orońsko poinformuje kandydata o wniesionej kandydaturze i o terminie otwartego spotkania poświęconego wyborom członków Rady Seniorów w Orońsku.

Członkowie Rady Seniorów wybierani będą w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, na pierwszym spotkaniu ( w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów) określonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Orońsko.

Praca w Radzie Seniorów ma charakter społeczny.