Celem projektu jest:

– podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli,

– włączenie mobilności zagranicznej do długofalowej internacjonalizacji szkoły,

– zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych,

– podniesienie jakości nauczania i uczenia się,

– podniesienie kompetencji społecznych, językowych i kulturowych,

– promowanie nauczania międzynarodowego,

– przygotowanie do podjęcia współpracy międzynarodowej,

– poszerzenie wiedzy na temat kultury i cywilizacji,

– podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi informatycznych,

– wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody nauczania,

– kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania innych kultur;

– pogłębienie poczucia tożsamości europejskiej.

W ramach realizacji projektu nauczyciele odbyli zagraniczne szkolenia językowe w różnych krajach. Nauczyciele języka niemieckiego Pani Anita Herka-Ubysz i Pan Leszek Furmański uczestniczyli w kursie językowym w Berlinie (Niemcy). Nauczycielka języka francuskiego Pani Karolina Maj uczestniczyła w kursie językowym „Stage de formation des enseignants FLE (Français Langue Étrangère)” w Nicei (Francja). Nauczyciel języka angielskiego Pan Ireneusz Kosno uczestniczył w kursie językowym“Creative Teaching in the Seondary English Language Classroom, Practical and Creative Methodology for Overseas English Language Teachers w Oxfordzie (Wielka Brytania). Kursy językowe, koszty podróży i pobytu zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Poprzez udział w mobilności nauczyciele rozwinęli umiejętności zarówno praktyczne (porozumiewania się w języku obcym, podniesienie kompetencji zawodowych, praca z uczniem, nowoczesne metody nauczania), jak i emocjonalne (wzrost pewności siebie), kompetencje interpersonalne, społeczne i kulturowe. Zdobyli cenną wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy, technik nauczania oraz pracy z uczniem, poznawali nowe narzędzia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podnoszenie przez nauczycieli własnych umiejętności językowych w zakresie nauczanego przez nich języka realizowało się przede wszystkim poprzez udział w kursach językowych. Uczestniczący w nich nauczyciele mieli możliwość doskonalenia znajomości zarówno języka literackiego, jak i zapoznawania się z elementami współczesnego języka potocznego, młodzieżowego slangu i lokalnego dialektu. Codzienne zajęcia, prowadzone przez grupę wysoko wykwalifikowanych nauczycieli oraz pobyt w krajach, w których odbywały się mobilności służyły nie tylko rozwijaniu kompetencji językowych, lecz stworzyły także możliwość bliższego poznania życia społeczno – politycznego tych krajów, ich kultury, historii i tradycji. Podczas pobytu uczestnicy kursu mieli możliwość zwiedzania miast, regionów, najważniejszych zabytków, ciekawych miejsc oraz smakowania specjałów kulinarnych. Efektem udziału nauczycieli w projekcie jest też wzrost poziomu satysfakcji zawodowej, który jest wynikiem pozyskania przez nauczycieli wiedzy na temat pozaformalnego kontekstu uczenia się – czyli nowych metod oceniania oraz uznawania kompetencji i kwalifikacji, jakie nabywane są przez uczniów w ich rodzimej szkole. Nauczyciele zmotywowali się do kontynuowania procesu rozwijania swoich umiejętności, uczestniczenia w innych działaniach odbywających się w ramach programu „Erasmus+”. Po zakończonych mobilnościach zagranicznych nauczyciele podzielili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami zarówno z szeroko rozumianą społecznością szkolną (uczniowie, rodzice, nauczyciele), jak i społecznością lokalną podczas bardzo różnych okazji, m.in.: na zajęciach dydaktycznych, spotkaniach z rodzicami, zebraniach Rady Pedagogicznej, w trakcie spotkań indywidualnych z nauczycielami, wystawę zgromadzonych informacji o krajach, w których odbywały się kursy językowe, mediach i portalach społecznościowych.

Uczestnicy projektu są w pełni usatysfakcjonowani z udziału w mobilnościach zagranicznych oraz z zebranych podczas nich doświadczeń, nabytych umiejętności i zdobytej wiedzy. Kursy językowe, pobyt w krajach przyjmujących spełniły w zupełności oczekiwania uczestników szkolenia i zgodne były z jego założeniami oraz celami. Zdobyte podczas szkoleń umiejętności nauczyciele wykorzystają w codziennej praktyce szkolnej oraz wzbogacą swój warsztat pracy. Poznanie kultury, tradycji krajów umożliwi nauczycielom skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat. Koordynatorem szkolnym projektu jest Pani Marzena Janowska – wicedyrektor szkoły.

Fotoreportaż na FACEBOOKU