Poniżej pełna treść listu skierowanego do prezesa Jerzego Jurczaka, przygotowanego przez Iwonę Czarnotę – skarbnik Gminy Szydłowiec.

 

Szydłowiec, 20 listopada 2014 r.

                                    Szanowny Pan

                                    Jerzy Jurczak

                                    Prezes Stowarzyszenia

                                    MKS Szydłowianka Szydłowiec

   

W odpowiedzi na oświadczenie Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Szydłowianka” zamieszczonego na stronie internetowej Klubu w dniu 11 sierpnia 2014 r, Urząd Miejski
w Szydłowcu informuje:

 

Stypendia sportowe dla zawodników MKS „Szydłowianka” wypłacane są od 2010 roku na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu:

 

 • Uchwały Nr  201/XL/09 z dnia 02.07.2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiagających wysokie wyniku sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych,

 • Uchwały Nr 29/IV/11 z dnia 31 marca 2011 r w sprawie zasad, trybu przyznawania,wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, zmienionej Uchwałą Nr 64/IX/11 z dnia 6 października
  2011 r.;

 • Uchwały Nr 157/XXIII/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróznień za osiagniete wyniki sportowe,
  a także innych osób wyróżniających się osiagnięciami w działalności sportowej.

 

Środki finansowe przeznaczone na w/w stypendia i nagrody określa na każdy rok budżet Gminy Szydłowiec w rozdziałach 92695 § 3250 /stypendia różne/, 92695 § 4110 /składki na ubezpieczenia społeczne/ oraz 92695 § 3020 /wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń/. Tryb realizacji określają wyżej wymienione uchwały. Oprócz tego Gmina Szydłowiec finansowała przewóz zawodników Klubu oraz zakup materiałów /ubrań/ dla zawodników klubu, realizując wydatki /zadania w zakresie kultury fizycznej/  określone w rozdziałach 92605  § 4300 i 4210.

 

Wydatki na stypendia i nagrody dla zawodników MKS „Szydłowianka” w okresie od stycznia 2010 do lipca 2014 r przedstawiały się następująco:

 

 • Rok 2010 – 101 tys.916,76 zł;

 • Rok 2011 – 108 tys. 142,62 zł;

 • Rok 2012 – 146 tys. 398,27 zł;

 • Rok 2013 – 148 tys. 197,37 zł;

 • Rok 2014 /styczeń – październik/ – 145 tys.768,55 zł.

 

Łącznie na w/w cel wydano środki w kwocie 650 tys.423,57 zł. Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki Gminy Szydłowiec na stypendia sportowe dla zawodników MKS „Szydłowianka” w okresie od stycznia do października 2014 r. stanowią kwotę 145 tys. 768,55 zł, czyli 78% wydatków przewidzianych w budżecie Gminy Szydłowiec dla wszystkich klubów sportowych działających w gminie  na cały rok 2014. Jednocześnie od roku 2010 do 2014 z budżetu Gminy Szydłowiec wydatkowano kwotę 34 tys.687 zł na sfinansowanie przewozu zawodników klubu i zakup odzieży sportowej.

 

MKS „Szydłowianka”  otrzymywała dotacje z budżetu Gminy także za pośrednictwem Komisji ds.   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i nie były to kwoty bagatelne, gdyż wynosiły one dotychczas:

 • w roku 2010  –   8.200 zł,

 • w roku 2011  – 14.800 zł,

 • w roku 2012   – 11.700 zł,

 • w roku 2013 –   17.300 zł,

 • oraz do października 2014  – 11.600 zł.  

W sumie klub MKSzydłowianka” otrzymał więc tą drogą dodatkowe 63.600 zł.

 

Nieprawdziwe jest więc stwierdzenie zawarte w oświadczeniu Zarządu klubu, iż „od 2012 roku nastąpiło zmniejszenie wysokości stypendiów sportowych przyznawanych przez Burmistrza Miasta”.  Kwoty wypłacanych stypendiów rosną bowiem systematycznie w stosunku kwot wypłacanych w latach poprzednich.

 

Należy też uwzględnić fakt, że beneficjentami stypendiów, wypłacanych na podstawie obowiązujących uchwał są w Gminie Szydłowiec  – oprócz MKS „Szydłowianka” także inne kluby sportowe: a mianowicie:  

 

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxing ,,VIKTORIA”,

 • Szydłowieckie  Towarzystwo Sportowe,

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate Kyokushin Matsushima w Polsce ,,Mushin”;

 

a także osoby fizyczne, spełniające wymogi uchwały, które osiągnęły w wymaganym okresie znaczące wyniki sportowe.. W latach 2010 – 2014 stypendia i nagrody wypłacone zawodnikom MKS  „Szydłowianka” stanowiły:

 

 • W roku 2010 – 50% kwoty stypendiów wypłaconych wszystkim klubom w gminie;

 • W roku 2011 – 58,19%;

 • W roku 2012 – 73,71%

 • W roku 2013 – 80,30%

 • W okresie od stycznia do października roku 2014 – 86 %.

 

Udział stypendiów sportowych przyznawanych dla zawodników MKS „Szydłowianka” rósł więc systematycznie w stosunku do udziału pozostałych klubów.   

 

Jak wynika z oświadczenia, „środki przeznaczone na wypłatę stypendiów w drugiej połowie roku 2014 pozwalają na pełną wypłatę do końca października oraz częściową za listopad, a na miesiąc grudzień stypendiów nie przewidziano” .  Zwracamy więc uwagę, że analogiczna sytuacja wystąpiła w roku 2013, z tym, że w styczniu 2014 r. zawodnicy oraz trener Klubu otrzymali wyrównanie za grudzień 2013 r. Nie jest również prawdą, że stypendia przyznawane są w wysokości „niepełnej” albo „częściowej”. Stypendia są przyznawane zgodnie z zapisami obowiązujących uchwał, a co za tym idzie –  każda kwota stypendium przyznana decyzją Burmistrza Szydłowca jest kwotą pełną, a nie częściową.,  gdyż uchwała nie zobowiązuje Burmistrza ani do przyznawania maksymalnych stawek określonych w uchwale ani  wnioskowanych przez zarządy klubów; ponieważ Gmina musi w ramach posiadanych środków zabezpieczyć interesy wszystkich wnioskodawców.

Z oświadczenia zarządu Klubu wynika, iż głównym powodem wycofania Klubu z rozgrywek w IV lidze mazowieckiej jest fakt, iż Klub „utracił jedno z głównych źródeł finansowania drużyny, jakim były dochody z rezerwacji miejsc na targowisku przy ulicy Targowej, które jeszcze dwa lata temu stanowiłu ok.40% rocznego budżetu klubu”. Stwierdzenie to nie może być  odczytywane w sposób sugerujący, iż to Gmina pozbawiła Klub tych źródeł finansowania.  Wyjaśniamy więc, że Zarząd MKS „Szydłowianka”  nadal pozostaje administratorem w/w targowiska a Gmina Szydłowiec nie ponosi winy za spadek tych dochodów. Dochód ze sprawnie i kreatywnie zarządzanego targowiska, którego Klub jest administratorem nadal może stanowić znaczący udział w budżecie Klubu, a rozwiąznie problemu, jakim jest spadek dochodów nadal pozostaje w gestii Zarządu Klubu.

 

Trudno oczekiwać,  iż to budżet Gminy Szydłowiec ma się elastycznie dopasowywać do stale rosnących potrzeb finansowych Klubu. Należałoby się raczej spodziewać, że to oczekiwania Klubu będą uzwględniać realne możliwości budżetu Gminy Szydłowiec, który nie jest i nie może być jedynym ani najważniejszym źródłem jego dochodów.

 

Zarządowi MKS „Szydłowianka” życzymy efektywnego pozyskiwania środków na działalnośc i rozwój Klubu, a zawodnikom jak najlepszych osiagnięć sportowych.

 

                                     Przygotowała

                                    Skarbnik Gminy

                                    Iwona Czarnota