Za pośrednictwem portalu „Nasz Szydłowiec” Włodzimierz Górlicki przekazuje oświadczenie w sprawie prawomocnego wyroku sądu.

W dniu 13 października 2023 r. wyrokiem sądu zostałem prawomocnie uznany za winnego popełnienia czynu zabronionego z art. 231 kodeksu karnego, polegającego na przekroczeniu uprawnień przy wydawaniu decyzji rekultywacyjnej, dotyczącej jednej z nieruchomości eksploatowanych górniczo w przeszłości, a położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

Wymierzona przez sąd kara aktualnie uniemożliwia mi dalsze zajmowanie stanowiska starosty, w związku z czym informuję, że nie wykonuję jakichkolwiek czynności łączących się z zajmowaniem tego stanowiska, oczekując na rozstrzygnięcia dotyczące stosunku pracy przez Radę Powiatu.

Szanując wyrok i uznając prawo sądu do jego ferowania oświadczam jednak, że z jego sentencją się nie zgadzam. Szczegółowo będę mógł odnieść się do sprawy po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem i podjąć dalsze kroki.

Włodzimierz Górlicki