Szydłowieccy policjanci przypominają właścicielom oraz administratorom budynków, szczególnie tych wielkopowierzchniowych, o obowiązku usuwania śniegu z dachów oraz sopli lodu, a także zwracają uwagę kierowcom.

W związku z opadami śniegu na terenie kraju oraz bieżącą i prognozowaną sytuacją meteorologiczną w Polsce, policja apeluje do zarządców i właścicieli budynków, szczególnie tych wielkopowierzchniowych (hipermarketów, hal sportowych, magazynów), o bieżące odśnieżanie dachów i likwidacje sopli lodowych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami, łącznie z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. Zgodnie z art. 91a. Prawa Budowlanego, kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Policjanci przypominają również o obowiązku:

  • odśnieżania chodnika i utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości

Zgodnie z art. 117 kodeku wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

  • odśnieżaniu samochodu

Należy pamiętać o obowiązku odśnieżenia samochodów, ponieważ zalegający na masce i na dachu samochodu śnieg stanowi wyjątkowe niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu. Kierowcy, którzy nie stosują się do przepisów muszą liczyć z mandatem w wysokości do 3 000 zł.