Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej szydłowieccy rajcy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowieckiego.

Wszyscy obecni na sesji radni zgodnie zagłosowali przeciwko podziałowi województwa mazowieckiego. Stanowisko szydłowieckich samorządowców zostanie przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Marszałka Sejmu oraz Marszałka Senatu.

W głosowaniu udziału nie wzięli nieobecni radni: Grażyna Rycerska i Paweł Bloch.

Poniżej stanowisko Rady Miejskiej w Szydłowcu w tej sprawie:

Rada Miejska w Szydłowcu sprzeciwia się planom podziału administracyjnego województwa mazowieckiego na dwa odrębne regiony.

Gmina Szydłowiec jest integralną częścią mazowieckiej wspólnoty samorządowej, która, również dzięki naszym mieszkańcom, jest w czołówce najsilniejszych gospodarczo regionów europejskich i liderem polskich województw. Uważamy, że arbitralne rozstrzyganie o podziale województwa jest przejawem instrumentalnego traktowania mieszkańców, nie tylko naszej Gminy, ale całego regionu. W związku z powyższym jesteśmy przeciwni zamiarom takiego podziału.

W naszej ocenie decyzja o podziale województwa powinna zostać poprzedzona głęboką analizą potencjału gospodarczego wydzielonych obszarów, dostępności szkolnictwa, ochrony zdrowia, infrastruktury służącej zaspakajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców, czy też skutków finansowych jakie przyniesie ze sobą planowany podział województwa. Dotychczas jednak nie pojawiły się żadne argumenty przemawiające za dokonaniem takiego podziału.

Podział województwa na dwie części doprowadziłby do problemów z ich
funkcjonowaniem. Dwa województwa to podwójna administracja rządowa i samorządowa oraz ogromne koszty związane ze stworzeniem i utrzymaniem bliźniaczej struktury organizacyjnej. Konieczność utrzymania m.in. kolejnego urzędu wojewódzkiego, inspekcji transportu drogowego, straży pożarnej, inspekcji handlowej, sanitarnej, służby weterynaryjnej, ochrony środowiska. Koszty administracyjne mogłyby wzrosnąć nawet o kilkaset milionów złotych. Wyłączenie metropolii warszawskiej z województwa doprowadzi do obniżenia jego dochodów, podatek nowego województwa wyniesie zaledwie do 13% obecnych wpływów z tego tytułu. Skutkiem podziału może być opóźnienie oraz wstrzymanie programowania środków unijnych. Województwo mazowieckie – w obecnym kształcie – jest niewątpliwym
liderem w kraju pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz udziału w PKB, a zgodnie z raportem Europejskiego Urzędu Statystycznego najprężniej i najszybciej rozwijającym się gospodarczo regionem Unii Europejskiej.

Podział województwa mazowieckiego mógł być uzasadniony przed 1 stycznia 2018 r., ale nie teraz, gdy od w/w daty został już podzielony na dwa regiony statystyczne NUTS 2:

 Warszawski stołeczny: Miasto Warszawa, Warszawski Zachodni, Warszawski Wschodni,

 Mazowiecki Regionalny: Radomski, Ciechanowski, Płocki, Ostrołęcki, Siedlecki i Żyrardowski.

Podział ten spowodował rozdzielenie środków unijnych na dwa w/w regiony.
Administracyjny podział województwa mazowieckiego to nie jedynie kwestia zmiany granic województwa i podwojenia administracji, to przede wszystkim rewolucja dla wszystkich samorządów i mieszkańców. Wyrażamy obawę o drastyczny spadek dochodów własnych Gminy, a co za tym idzie znaczną redukcję realizacji zadań publicznych. Spowoduje to, że bezpośrednie konsekwencje podziału województwa odczuliby przede wszystkim mieszkańcy.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty Rada Miejska w Szydłowcu apeluje o odstąpienie od zamierzeń administracyjnego podziału województwa mazowieckiego.

Tak w całości brzmi stanowisko Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie planowanego podziału województwa mazowieckiego.

Przeciwny podziałowi województwa mazowieckiego jest również burmistrz Szydłowca Artur Ludew, który dał temu wyraz na swoim profilu na facebooku, pisząc:

Niestety jeśli dojdzie do podziału woj. mazowieckiego to powstanie całkiem niepotrzebnie biedne województwo, z dużo mniejszą ilością środków dla samorządów, z których my w bardzo dużej mierze korzystamy. Niepotrzebnie, ponieważ podział statystyczny już nastąpił od 1 stycznia 2018r. Makroregion Województwo Mazowieckie zostało podzielone na dwa Regiony Warszawski Stołeczny oraz Mazowiecki Regionalny” – napisał burmistrz.

Mazowieckie samorządy w zdecydowanej większości są przeciwne podziałowi województwa. Co na to rząd Prawa i Sprawiedliwości? Z pewnością niebawem się dowiemy.

Zapraszamy do dyskusji na facebooku: