27 stycznia 2019 roku odbyło się w Orońsku VII Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych, podczas którego organizacje III sektora działające na terenie Gminy Orońsko podsumowały swoje dokonania w roku 2018 i przedstawiły zamierzenia na bieżący rok.

Organizatorem spotkania jak co roku, było Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Stąd też konferencję otworzył prezes stowarzyszenia – Sylwester Różycki, który powitał przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych, wójta i radnych Gminy Orońsko, a także nielicznych mieszkańców gminy zainteresowanych działalnością społeczną. Podczas spotkania przedstawiono jedenaście prezentacji, w których prelegenci pokazywali kluczowe działania zrealizowane w ubiegłym roku, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej. Po raz pierwszy w siedmioletniej historii Forum Dyskusyjnego krótką informację o planach działania Rady Gminy dotyczące współpracy w obszarze kultury, sportu i oświaty przedstawiła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, co pokazuje, iż organizacje pozarządowe stają się ważnym partnerem społecznym w działalności gminy. Część prezentacyjną rozpoczął referat Pani Katarzyny Kerneder-Gubały – naukowca Polskiej Akademii Nauk, która przybliżyła słuchaczom postać profesora Krukowskiego, archeologa i odkrywcy kopalni krzemienia czekoladowego na terenie Orońska. Prezentacja ta była zaproponowana przez organizatora forum, ze względu na ogłoszenie przez radnych Rady Gminy Orońsku roku 2019 – Rokiem Stefana Krukowskiego. Następne dwie prezentacje były przygotowane odpowiednio przez Lokalną Grupę Działania „Razem na Piaskowcu” i przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, a kolejne wystąpienia dotyczyły wyłącznie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacje drużyny harcerskiej „Płomień”, działającej przy Szkole Podstawowej w Guzowie oraz prezentacja przedstawiona przez opiekuna wraz uczniami Szkoły Podstawowej w Orońsku, obejmująca relację z przygotowanej i zrealizowanej gry terenowej o tematyce historycznej. Swoje prezentacje przedstawili również druhowie z OSP w Orońsku i Dobrucie, a także wiceprezes GKS Oronka i kierownik artystyczny Zespołu Guzowianki.

Natomiast Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko prezentowało się jako ostatnia organizacja w dość bogatej agendzie spotkania. Przedstawiono najważniejsze działania w obszarze sportu, kultury i sztuki, turystyki i krajoznawstwa, krótko charakteryzując takie projekty jak: powszechna nauka pływania, ogólnopolski wyścig rowerowy „O konar Dębu Czwartaka”, ogólnopolski zlot miłośników zabytkowych pojazdów Mercedes W123 „Beczkolandia 2018”, a także koncert Mieszanego Chóru Mariańskiego z Krakowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Szerzej omówiono także zintensyfikowane w roku 2018 działania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, w tym zorganizowany w stowarzyszeniu staż dla osoby niepełnosprawnej. Następnie przedstawiono plan działalności w bieżącym roku, w którym znalazły się kontynuacje sztandarowych projektów prowadzonych przez stowarzyszenie np.: powszechna nauka pływania, zajęcia sekcji kolarskiej i siatkarskiej, wyścig kolarski w rozszerzonej formule połączonej z Memoriałem Stanisława Chełmińskiego, a także nowe projekty takie jak: warsztaty artystycznej obróbki szkła, czy też działania skierowane do seniorów, objęte złożonym wnioskiem na konkurs w ramach rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrał wójt wyrażając podziękowania wszystkim organizacjom za aktywność społeczną, a następnie był czas na dyskusję oraz propozycje wspólnych działań. Stosunkowo krótka wymiana poglądów pozwoliła na wygenerowanie m.in. pomysłu organizacji zawodów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w których mogłyby wziąć udział drużyny uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, młodzieżowe drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych, a także drużyna harcerzy. Takie wspólne przedsięwzięcie mogłoby być zorganizowane np. z okazji Dnia Dziecka lub pierwszego dnia wiosny. W podsumowaniu spotkania organizatorzy wskazywali na utrzymujące się stosunkowo małe zainteresowanie mieszkańców gminy ofertą organizacji pozarządowych. Niemniej optymistycznym jest fakt tworzenia się nowych grup nieformalnych, które mają zamiar zarejestrować stowarzyszenie zwykłe. Przykładem mogą być kluby seniora powołane w Łaziskach i w Guzowie.