Państwowa Inspekcja Sanitarna na Mazowszu przez cały okres ferii zimowych podejmuje wszelkie kroki zapobiegawcze mające na celu bezpieczeństwo epidemiologiczne, oraz sanitarno-higieniczne.

Do ich zadań w tym zakresie należy:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji;
  współpraca z organizatorami/kierownikami placówek w celu zapewnienia uczestnikom zdrowych i bezpiecznych warunków wypoczynku poprzez konsultacje, udzielanie informacji i opinii, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
  edukacja uczestników, kadry pedagogicznej i obsługi w zakresie m. in. zasad racjonalnego żywienia, przestrzegania zasad higieny, zapobiegania chorobom zakaźnym i wypadkom.

Dzieci i młodzież korzystają zarówno z wypoczynku zorganizowanego w formie wyjazdowej (kolonia czy obóz), jak i z form zorganizowanych w miejscu zamieszkania (półkolonie organizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe). Niezależnie od formy organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom i młodym ludziom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie mazowieckim, prowadząc kontrole nad warunkami higieny zorganizowanego wypoczynku i rekreacji, oceniają:

 • warunki mieszkalne, oraz sanitarne
 • żywienie uczestników wypoczynku
 • wyposażenie techniczne obiektu
 • sposób gromadzenia odpadów stałych
 • teren placówki
 • program zajęć dla uczestników
 • zapewnienie opieki medycznej
 • przestrzeganie zakazu palenia

Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni prowadzą także wzmożone działania nadzorowe nad obiektami żywienia zbiorowego otwartego (tzw. małą gastronomią), oraz punktami sprzedaży alkoholu, zlokalizowanymi w pobliżu miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szczególnej uwadze i nadzorowi pod względem właściwego stanu sanitarno-higienicznego poddane są m.in.:

 • zorganizowane lodowiska,
 • obiekty typu „escape room”,
 • sale zabaw dla dzieci,
 • baseny / pływalnie udostępnione bezpłatnie dzieciom i młodzieży podczas ferii,
 • dworce autobusowe i kolejowe w zakresie zachowania ogólnej czystości, dostępu do WC w tym zapewnienia środków higieny (mydło, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe).

Bezpieczeństwo epidemiologiczne zależy również od samych mieszkańców. Trwa sezon zimowych infekcji górnych dróg oddechowych. Sanepid odnotowuje nadal dużą liczbę zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne, czy COVID-19. Zachowywanie przez mieszkańców województwa mazowieckiego i turystów odwiedzających nasz region podstawowych zasad higieny (mycie i dezynfekcja rąk, dystans i maseczka ochronna w sytuacji wystąpienia choroby / infekcji), wreszcie częste wietrzenie pomieszczeń i ubieranie się adekwatne do panującej pogody i temperatury powietrza są niezbędne dla zmniejszania rozprzestrzenia się zakażeń patogenami chorobotwórczymi.

Najważniejsze zasady zdrowego i bezpiecznego wypoczynku
(przydatne informacje, które warto zapamiętać i stosować wedle potrzeby):

 • Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, należy sprawdzić, pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany? Informacje na ten temat – na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.
 • Przy wyborze formy wypoczynku dla swojego dziecka (czy to wyjazdowa, czy w miejscu zamieszkania), należy mieć na względzie stan jego zdrowia, predyspozycje i stopień samodzielności.
 • Planując podróż zagranicę, należy sprawdzić, jaka sytuacja epidemiczna panuje obecnie w danym kraju; jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane, jakie są zasady wjazdu i wyjazdu z danego kraju?
 • Niezbędne informacje na temat podróżowania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
 • Należy zwracać uwagę na jakość, świeżość jedzenia, aby uniknąć zatruć pokarmowych.
 • Przechowywać żywność w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymywać czystość, myć owoce i warzywa, zwracać uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. Państwowa
 • Inspekcja Sanitarna stoi na straży bezpieczeństwa żywności i żywienia, ale wiele zależy od bezpośrednich decyzji każdego z nas.
 • Należy obserwować prognozy pogody. Dostosowywać ubiór do aktualnej aury, ale też planować aktywności do pogody.
 • Idąc do klubu / dyskoteki należy zawsze mieć na oku swoją szklankę lub kieliszek. Trzeba uważać na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, szczególnie młodych osób, budzi podejrzenia – proszę się nie wahać, reagować!

Należy porozmawiać z dzieckiem, jeśli jedzie samo na obóz, o przestrzeganiu kilku istotnych zasad własnego bezpieczeństwa. Powinno pamiętać, że:

 • Nie należy zbliżać się do obcych zwierząt, nawet jeśli robią wrażenie łagodnych, do zabawy wybierać miejsca bezpieczne, oraz zawsze trzeba przekazywać opiekunom, dokąd wychodzi i informować ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. o obcych, zaczepiających je ludziach, zakupach z nieznanego źródła itp.), jego podstawowym opiekunem będzie wychowawca i to na niego może liczyć, jeśli potrzebuje pomocy, rady lub wsparcia albo jest chore.
 • Należy także podkreślić, że bez wiedzy wychowawcy nie można wychodzić poza teren kolonii nawet bardzo blisko.
 • Trzeba pilnować swoich pieniędzy i najlepiej nie nosić ich wszystkich przy sobie lub powierzyć część opiekunowi.
 • Nie wolno przyjmować od nieznanych osób jedzenia i napojów,
  zawsze odmówić, gdyby ktokolwiek proponował mu alkohol, narkotyki czy psychoaktywne środki zastępcze (dopalacze) i o takiej sytuacji bezzwłocznie poinformować wychowawcę.
 • Dokładnie myć ręce pod bieżącą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety.
 • Dbać o higienę osobistą, nie używać wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i innych przyborów toaletowych oraz nie wymieniać się i nie pożyczać ubrań.
 • Nie pić napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi uczestnikami wypoczynku
  dokładnie myć surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania posiłku, pamiętać o właściwym przechowywaniu żywności, unikać zakupów wątpliwej jakości żywności.
 • W razie niepokojących objawów samopoczucia i zdrowia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosić się do opiekuna lub wychowawcy.

Podstawowe numery telefonów alarmowych:
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
986 – Straż Miejska
112 – numer alarmowy dla telefonów komórkowych
0 801 199 990 – Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii