W najbliższy piątek 28 lutego odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej trwającej kadencji. Początek o godzinie 13.00 w sali szydłowieckiego zamku.

Poniżej przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XV/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. oraz protokołu
Nr XVI/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034;

2) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok
2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia
2019 r.;

3) likwidacji Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Pawła II w Szydłowcu;

4) zmiany uchwały nr X/77/19 z dnia 17 lipca 2019 r. Rady Miejskiej
w Szydłowcu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na terenie gminy Szydłowiec na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Szydłowiec oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady;

6) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz
dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach
skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.

10.Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.