W najbliższą środę 29 stycznia odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej trwającej kadencji. Początek o godzinie 13.00 w sali szydłowieckiego zamku.

Poniżej przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

4. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034;

2) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok
2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia
2019 r.;

3) ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach
wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu;

4) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok
szkolny 2019/2020;

5) planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz
formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
w 2020 roku;

6) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec
w 2020 r.

6. Przyjęcie sprawozdania Rady Miejskiej w Szydłowcu za 2019 r. oraz
sprawozdań Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2019 r.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach
skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.