2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

4. jednostek samorządu terytorialnego;

5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Zgodnie z zarządzeniem nr 11/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu do składu osobowego rady zostali powołani:

Adam Wlazło, Waldemar Sowiński, Zdzisław Bredłowski, Jarosław Basiak, Grzegorz Hylicki, Kazimierz Piotrowski, Krystyna Czyżewska, Leszek Antos, Ireneusz Bodo, Paweł Górlicki, Piotr Sokołowski, Jan Jaworski, Czesław Stefański, Jan Piwowarczyk.

Pracami rady zatrudnienia kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Rada na pierwszym posiedzeniu w glosowaniu jawnym wybrała spośród swoich członków przewodniczącego – Pawła Górlickiego i wiceprzewodniczącego – Piotra Sokołowskiego.

Kadencja rady trwa 4 lata. Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy w szczególności:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Powiecie.

2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.

3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu i sprawozdań z ich wykorzystania.

4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.

6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

7. Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

8. Delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

9. Opiniowanie programów specjalnych, w tym:

1) celowość ich realizacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,

b) zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,

c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

foto i info: www.szydlowiecpowiat.pl