Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczyna się 16 marca, kolejny, na Rozwój Organizacji startuje 13 kwietnia br. W tym roku operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie zdecydowali się wprowadzić nowe, rewolucyjne założenia Konkursu.

To już druga edycja Konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego Konkursu programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” będzie rozdysponowane blisko 800 tysięcy złotych, z czego aż 70% środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% zaś na wsparcie rozwoju organizacji. Szacunkowo zostaje przyznanych około 200 mikrodotacji. Głównym celem programu jest wsparcie działań i młodych podmiotów sektora pozarządowego, które inicjują współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego. – W programie FIO-Mazowsze Lokalnie staramy się odpowiedzieć na zmiany w III sektorze, gdzie coraz większą rolę odgrywają nieformalne inicjatywy oddolne, a młodym organizacjom coraz trudniej konkurować z bardziej doświadczonymi organizacjami. – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator programu. – Decydując się na wsparcie (nie)zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności oraz młode organizacje, które nie mają jeszcze doświadczenia, zmieniliśmy procedury Konkursowe. – dodaje.

Uproszczony wniosek, dwuetapowa ocena inicjatyw oddolnych

Nowe założenia Konkursu 2015 obejmują zmiany na etapie wnioskowania i sposobu oceny pomysłów na projekt. Operatorzy zdecydowali się rozdzielić dwie ścieżki konkursowe – Konkurs Rozwój Organizacji przeznaczony będzie na wsparcie młodych organizacji pozarządowych, w ramach Konkursu Inicjatywy Oddolne dotowane będą działania lokalne realizowane przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe.

Maksymalnie uprościliśmy dokumenty aplikacyjne, zarówno projektów na rozwój organizacji, jak i wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych – mówi Jacek Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy. – Takie rozwiązanie pozwoli nam uniknąć niepotrzebnej formalizacji i sprawi, że wniosek będzie bardziej przyjazny dla osób, które nie mają doświadczenia w pisaniu projektów, a po prostu chcą działać – dodaje.

Nowe dokumenty aplikacyjne – uproszczone do dwustronicowej fiszki projektowej, mają pozwolić na opisanie działań w sposób krótki i konkretny. Co istotne, w fiszce nie trzeba będzie podawać szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

W fiszce wniosku Konkursu wspierającego rozwój podmiotów III sektora organizacje będą musiały przedstawić skrócony plan strategii działań, co będzie podstawą do oceny merytorycznej projektu. W przypadku Konkursu Inicjatywy Oddolne procedura oceny została wzbogacona o drugi etap – prezentację pomysłów przed Komisją Konkursową, które zasiądą podczas 6 spotkań regionalnych (szacunkowo spotkania odbędą się w Ostrołęce, Siedlcach, Płocku, Radomiu oraz dwa spotkania w Warszawie). Do etapu prezentacji zostaną zaproszeni pomysłodawcy najlepiej ocenionych projektów (około 300) – którzy podczas krótkiej, ok. 5 minutowej prezentacji będą mieli okazję zaprezentować najważniejsze aspekty swoich działań oraz swoją społeczność lokalną. Komisja konkursowa będzie składała się docelowo z 5 osób, między innymi przedstawicieli Operatora oraz trzech reprezentantów lokalnych wyłonionych spośród: Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie, działaczy III sektora, reprezentantów samorządu terytorialnego lub mediów lokalnych.

Nie zabraknie sprawdzonych zasad

W harmonogramie działań Programu FIO-Mazowsze Lokalnie nie zabraknie sprawdzonych w poprzednim roku rozwiązań. Na każdym etapie realizacji programu operatorzy „FIO-Mazowsze Lokalnie” będą wspierani przez Ambasadorów, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów, a także wezmą udział w ocenach merytorycznych wniosków. Odbędzie się również cykl webinariów oraz seminaria w subregionach województwa mazowieckiego, które zostaną przeprowadzone przez Biuro Organizacji Ruchu Inicjatyw Społecznych, a realizatorzy projektów będą mogli wziąć udział w Konkursie „Opowiedz o swoim projekcie” na najlepszy materiał promocyjny przeprowadzonych działań.

Więcej na temat konkursu oraz programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”:

www.mazowszelokalnie.pl

www.facebook.com/mazowszelokalnie.

infolinia 0-801 055 100

Dodatkowe informacje:

FIO-Mazowsze lokalnie jest jednym z kilkunastu regionalnych programów regrantingowych realizowanych w ramach Priorytetu 1 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zarządzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu udzielane jest wsparcie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. W ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie wspierane są dwa typy działań: projekty które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz projekty przyczyniające się do rozwoju instytucjonalnego młodych organizacji pozarządowych. W ramach programu w ciągu trzech lat (2014-2016) operatorzy planują przekazać ok. 600 mikrodotacji o łącznej sumie ponad 2,1 mln zł. W pierwszym roku działania, przyznano dofinansowanie 139 projektom o wartości łącznej ponad 600.000 zł, w ramach których zaangażowano blisko 1.500 wolontariuszy i w działaniach których udział wzięło ponad 23 tys. mieszkańców. W roku 2015 operatorzy planują rozdysponować blisko 800 tys. zł na realizację ok. 200 projektów.

Fundacja Fundusz Współpracy – jedna z najdłużej działających w Polsce instytucji powołanych do obsługi zagranicznych środków pomocowych – Skarb Państwa ustanowił Fundację we wrześniu 1990 roku. Od początku jej celem było wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski oraz państw, do których kierowana była pomoc zagraniczna i rozwojowa RP, w szczególności poprzez przyjmowanie i dystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych pochodzących z Unii Europejskiej, innych instytucji międzynarodowych oraz zagranicznych instytucji rządowych i prywatnych. Dzisiaj Fundacja realizuje działania m.in. z obszaru ekonomii społecznej, edukacji, rynku pracy, partycypacji publicznej oraz wspiera administrację centralną w zakresie kontroli wykorzystywania funduszy europejskich.www.cofund.org.pl

Stowarzyszenie Europa i My – to niezależna organizacja pożytku publicznego, która od 2002 roku aktywnie pomaga lokalnym społecznościom, finansuje oddolne inicjatywy, promuje wolontariat i wzmacnia trzeci sektor. Do głównych działań stowarzyszenia należy także wspieranie współpracy międzypokoleniowej oraz rozwój aktywności młodzieży, np. poprzez zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Stowarzyszenie Europa i My posiada status Ośrodka Działaj Lokalnie oraz prowadzi lokalną telewizję internetową GTV Twoja okolica. www. europaimy.org. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. BORIS podejmuje działania zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Celem prowadzonych inicjatyw jest wspomaganie rozwoju lokalnych organizacji, a przez to – rozkwit małych lokalnych społeczności. www.boris.org.pl

1FIOMazowsze2