Oparty jest on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł SZKOŁY DIALOGU. Podczas dwóch pierwszych warsztatów uczniowie poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską. Następnie efekty tych spotkań zaprezentują przygotowując wycieczkę upamiętniającą przedwojenną historię ludności żydowskiej z Szydłowca.

Żydzi pojawili się w Szydłowcu w pierwszej połowie XVII wieku i prawdopodobnie już wówczas utworzyli odrębną gminę. Liczne wojny i epidemie nawiedzające Szydłowiec w wieku XVII i XVIII doprowadziły miasto do upadku i dopiero pod koniec XVIII wieku Żydzi na nowo zaczęli osiedlać się tu tworząc własną dzielnicę nazywaną „Miastem Żydowskim”. Pierwsza bożnica stanęła w Szydłowcu w 1711 r. W mieście funkcjonowały chedery, Talmud Tory, religii żydowskiej uczono również w szkole powszechnej.

Głównym zajęciem Żydów szydłowieckich było rzemiosło i handel. Od XVIII wieku do drugiej wojny światowej liczba ludności żydowskiej w Szydłowcu rosła, by w 1913 roku stanowić 78,2% społeczności. W okresie międzywojennym Szydłowiec był miejscem intensywnej działalności całego wachlarza partii politycznych. W mieście działała partia ortodoksyjnych syjonistów Mizrachi, funkcjonował też Tarbut oraz Towarzystwo Kursów Wieczorowych. W okresie II wojny światowej getto w Szydłowcu stanowiło punkt zbiorczy dla wszystkich Żydów z regionu. 13 stycznia 1943 ostatni szydłowieccy Żydzi zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. W Szydłowcu znajdowała się synagoga, dom modlitwy oraz mykwa. Synagoga została zdewastowana w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu rozebrana. Obecnie na jej terenie mieści się liceum. Zachował się natomiast dom modlitwy przy ul. Garbarskiej 3. W mieście odnajdziemy również jeden z największych zachowanych kirkutów.

Uczniowie z Szydłowca zapewne uwzględnią wizytę w wymienionych wyżej miejscach, planując trasę wycieczki śladami lokalnej społeczności żydowskiej, na którą najpierw zaproszą trenerów Forum, następnie zaś wybraną przez siebie grupę mieszkańców. Sprawozdanie z realizacji projektu weźmie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni w styczniu 2014 roku podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu.

Terminy warsztatów: 23 IV, 25 IV, 16 V, 28 V

Więcej informacji o fundacji i programie Szkoła Dialogu: www.dialog.org.pl 

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami jest organizacją pozarządową zajmującą się od ponad dziesięciu lat działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji.