W trakcie trwającej kilka godzin debaty określono m.in. wspólne stanowiska w sprawach planowanych zmian w państwowym systemie ratownictwa medycznego, a także reorganizacji sądów rejonowych wyrażając głębokie zaniepokojenia propozycjami ministrów resortów odpowiedzialnych za wprowadzenie reformy. Starostowie wyrazili również sprzeciw wobec radykalnego zmniejszenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Podjęte stanowiska zostaną przesłane do stosownych urzędów jako wyraz zdecydowanego protestu czterech współpracujących samorządów powiatowych.

Efektem wizyty Partnerów „Ziemi Odrowążów” w Powiecie Szydłowieckim jest przyjęcie rocznego planu współpracy w 2012 roku, który upłynie pod przewodnictwem Powiatu Szydłowieckiego.

W bieżącym roku konsekwentnie realizowane będą projekty promujące współpracujące samorządy. Wzorem lat ubiegłych publikowany będzie „Kwartalnik Ziemia Odrowążów” – wydawnictwo społeczno-kulturalne zawierające artykułu z najważniejszych wydarzeń i działań kulturalnych oraz materiały edukacyjne, historyczne i folklorystyczne.

Zaplanowano wydanie „Atlasu Ziemi Odrowążów” – nowej publikacji, która zachęci do odkrywania walorów turystycznych i kulturowych, interesujących miejsc, obiektów i wydarzeń na styku trzech województw.

Za istotny element promocyjny uznano udział w targach, które oferują szerokie możliwości zaprezentowania Ziemi Odrowążów jako regionu turystycznego, a w rezultacie zwiększenia liczby odwiedzających prezentowany obszar oraz nawiązanie nowych ważnych kontaktów.

Starostowie uzgodnili wspólne zadania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych przez Partnerów inwestycji, w tym inwestycji drogowych.

W ramach podsumowania ustalono, że w pierwszej dekadzie października br. na terenie Powiatu Szydłowieckiego odbędzie się kolejny IV Sejmik Ziemi Odrowążów, na którym zostanie poddane ocenie zaawansowanie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć oraz uroczyste podpisanie umów i porozumień otwierających nowe płaszczyzny współpracy.

Druga część spotkania Starostów Ziemi Odrowążów poświęcona była poszukiwaniu optymalnej propozycji rozwoju gospodarczego. Prezes Grupy Inicjatywnej Klastra Przemysłowego COP-u Jan Banaszak przedstawił ideę odbudowy Centralnego Okręgu Przemysłowego poprzez utworzenie klastra na bazie przedsiębiorstw, samorządów, organizacji gospodarczych i instytucji naukowych regionu radomskiego i świętokrzyskiego. Program klastra ma zostać wprowadzony do Programu Gospodarczego Polski oraz ogłoszony przez rząd jako program regionalny Unii Europejskiej. Organizatorom klastra szczególnie zależy na wyodrębnieniu branż firm działających na terenie dawnego Zagłębia Staropolskiego.