11 września 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu zamieszczone zostało ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. 

Ogłoszenie dla zwykłego mieszkańca jak każde inne, ale jak się okazuje nie dla wszystkich było ono tak oczywiste.

Sprawą zainteresował się Krzysztof Knop (możecie kojarzyć go jako kandydata na wójta Gminy Orońsko z poprzednich wyborów lub Stowarzyszenia Szydłowieckie Forum Gospodarcze), który w poniedziałek 25 września skierował do burmistrza Szydłowca pismo w którym wzywa Artura Ludwa do usunięcia naruszenia prawa w związku z ogłoszonym konkursem. Pismo, które wystosował zamieścił również na jednej z grup facebookowych do wglądu opinii publicznej.

Przedstawiamy to pismo również naszym czytelnikom, aby rozjaśnić Wam być może całą sytuację. Tym bardziej, że na forach internetowych pojawiają się sugestie pod kogo miałby zostać zorganizowany ten konkurs.

TUTAJ link do ogłoszenia konkursu na BIPie. Poniżej pełna treść pisma Krzysztofa Knopa do burmistrza Szydłowca Artura Ludwa.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dokonanego w toku naboru na stanowisko KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Szanowny Panie Burmistrzu,

Niniejszym wzywam Pana do usunięcia naruszenia prawa dokonanego w toku naboru na stanowisko kierownika referatu gospodarki komunalnej.

Zarzucam Panu rażące naruszenie zasady otwartości konkursu, które w przypadku jego nieusunięcia będzie miało wpływ na jego rozstrzygnięcie, tj. naruszenie art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) – dalej u.p.s., a w konsekwencji także naruszenie art. 13 ust. 2 pkt 3 u.p.s. i art. 13 ust. ust. 2a pkt 1 i 2 u.p.s. oraz art. 13a ust. 1 u.p.s. w związku z art. 11 u.p.s. Pragnę poinformować Pana Burmistrza, że stawianie bardziej wygórowanych wymogów w stosunku do ustawowych stanowi bezprawne ograniczenie dostępu do stanowiska konkursowego.

 

UZASADNIENIE

Przedmiotowe postępowanie konkursowe zmierzające do wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika referatu gospodarki komunalnej jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), dalej jako u.p.s. oraz zapisy ogłoszenia o naborze udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Szydłowiec w dniu 11.09.2017 r. Przepisy art. 11 – 15 u.p.s. zobowiązują do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w organach administracji samorządowej w sposób określony prawem. Całe postępowanie powinno toczyć się z poszanowaniem zasady otwartości i konkurencyjności. Zasady te określają główne cele procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, które wiążą się z realizacją konstytucyjnego wymogu zapewnienia obywatelom polskim korzystającym z pełni praw publicznych równego dostępu do służby publicznej (art. 60 Konstytucji RP).

 

art. 6 ust. 4 pkt. 1 stanowi, że „Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która (…) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym
z wymaganiami na danym stanowisku.

Art. 87 Konstytucji RP stanowi, że „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika referatu gospodarki komunalnej Urzędu Gminy i Miasta Szydłowiec z dnia 11.09.2017 r. wymuszało na kandydatach przystępujących do konkursu (wymagania niezbędne) posiadanie co najmniej 4-letniego stażu pracy,w tym minimum rok pracy w administracji samorządowej – co jest niezgodne z przytaczanym powyżej przepisem art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

O ile podniesienie wymaganego minimalnego stażu pracy niezbędnego do podjęcia pracy na stanowisku kierownika referatu z 3 lat na 4 lata można uzasadnić w świetle obowiązujących przepisów prawa, (tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 z poźn. zm.)) to wymaganie od kandydatów aby legitymowali się minimum rocznym stażem pracy w administracji samorządowej należy uznać za bezprawne.

 

Jako były przewodniczący Mazowieckiego Komitetu Obrony Praw Mikroprzedsiębiorców oraz prezes Stowarzyszenia Szydłowieckie Forum Gospodarcze nie mogę przejść obojętnie wobec faktu, wykluczenia z konkursu osób wykonujących działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. W rezultacie Pańskich działań został zamknięty dostęp do stanowiska konkursowego dla osób, które ukończyły studia III stopnia (posiadają tytuł doktora nauk ekonomicznych) oraz wykazują się kilkunastoletnim wykonywaniem działalności szkoleniowo-doradczej obejmującej również tematykę gospodarki komunalnej.

 

Ponadto, z konkursu zostały wykluczone także osoby legitymujące się kilkunastoletnim stażem pracy w administracji rządowej – co jest niezwykle kontrowersyjne.

Mając to na uwadze, należy uznać za nieuprawnione Pańskie działanie, jak i stanowisko, by można było wymagania niezbędne modyfikować czy wprowadzać nowe, skoro w określonym kształcie zostały zapisane w przepisach prawa. Dotyczy to zarówno tych wymagań, które są określone w art. 5 i 6 u.p.s., jak i tych z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 z poźn. zm.), jeśli zostały „podwyższone” ponad te z rozporządzenia (patrz wyrok WSA w Rzeszowie – II SA/Rz 613/15).

 

Zbyt daleko bowiem posunięta swoboda w określaniu wymagań kwalifikacyjnych może rodzić pokusy o „ustawienie” konkursu, czyli wymagań pod z góry wybraną kandydaturę. Nadto dopuszczenie możliwości uszczegółowiania niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych (rygorów selekcyjnych) może przybrać bardzo różne rozmiary, w tym w dużym stopniu ograniczające udział w naborze.

Pańskie bezprawne działanie przełożyło się w oczywisty sposób na liczbę osób, które zgłosiły swój udział w naborze, a więc także przełoży się na jego wynik.

Świadczy to o rażącym naruszeniu zasady otwartości konkursu.

Z poważaniem,

Krzysztof Knop