Zapraszamy na XLI sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. /poniedziałek/ godz. 14.00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.
Przedstawiamy ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XL/17 z dnia 23 listopada 2017 r.
4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla ,,Wschód”;
b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030;
d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017.
7. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz Komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2018.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.