Zapraszamy na XLIII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. /wtorek/ godz. 12.30 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.
Przedstawiamy ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.
4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
b) zmiany Uchwały Nr 110/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu;
c) wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Szydłowcu do Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień;
d) zmiany Uchwały Nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
e) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szydłowiec na lata 2018 -2022;
f) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec;
g) uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Szydłowiec;
h) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Miejskiej w Szydłowcu za 2017 r. oraz sprawozdań Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2017 r.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

fot. Piotr Stańczak/Echo Dnia