Ochotnicze Straże Pożarne w Wysokiej, Majdowie, Woli Korzeniowej i Jankowicach otrzymały 25 października dotacje na kwotę niespełna 80 tys. zł.

Jednostki OSP pozyskały fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pt. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP”.

Umowy z przedstawicielami jednostek OSP w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu podpisał Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

W ramach realizacji zadania jednostki zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej strażaka, takie jak ubrania specjalne, hełmy, buty specjalne, rękawice, radiotelefony, system selektywnego alarmowania, wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Realizacja zadania przyczyni się do uzupełnienia i zwiększenia wyposażenia, jakim dysponują jednostki.

Pozyskane fundusze:

  • OSP Jankowice – 19 530 zł
  • OSP Majdów – 20 000 zł
  • OSP Wola korzeniowa – 20 000 zł
  • OSP Wysoka – 20 000 zł

Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu