„Finansowanie inicjatyw i rozwoju NGO Gminy Szydłowiec” – konferencja pod takim tytułem odbyła się 25 kwietnia w auli PSP nr 2 w Szydłowcu. Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, członkowie Szydłowieckiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej, samorządowcy z gminy, powiatu i województwa.

Gościem konferencji był także poseł na Sejm RP Leszek Ruszczyk, który jako pierwszy zabrał głos, podziękował za zaproszenie i pogratulował aktywności działaczom III sektora oraz poinformował że pula środków przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji pozarządowych jest duża i życzył, aby skutecznie korzystać z tych pieniędzy. Kilka zdań do zgromadzonych skierował Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, który mówił, że organizacje pozarządowe robią wiele dobrego, dlatego takie spotkania jak zorganizowana konferencja są cenną inicjatywą. O swoich wspomnieniach z pracy w stowarzyszeniu opowiedział również Burmistrz Szydłowca Artur Ludew. Mówił o pasji i zaangażowaniu, jakimi cechują się ludzie działający w NGO oraz, że nie sposób jest przecenić znaczenia organizacji pozarządowych.

Wystąpienia panelowe rozpoczęła Marzena Gajos z Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Radomiu, która mówiła o funduszach dla NGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020.
O możliwościach uzyskania wsparcia na działania organizacji pozarządowych ze źródeł publicznych opowiedziała Joanna Malarczyk – kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego UMWM.
Na temat dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER, zakładających aktywizację osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do 29 roku życia mówił Andrzej Sałata, kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS, Filia WUP w Radomiu.

Wicedyrektor Centrum Projektów Europejskich Grzegorz Mickiewicz wystąpił z informacjami na temat funduszy europejskich dla NGO w perspektywie 2014 -2020 dostępnych w jednostce, którą reprezentował.
Ostatni temat omówiony na konferencji: „Instrumenty wsparcia dla organizacji pozarządowych udzielane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zaprezentowała Agnieszka Bulska, animator w subregionie radomskim.

Na zakończenie poinformowano zebranych, że na 17 maja – godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku ZEiFO, planowane jest spotkanie robocze, podczas którego przedstawiciele organizacji będą mogli indywidualnie wyartykułować swoje potrzeby oraz otrzymać wsparcie merytoryczne np. w zakresie pisania wniosków.

info: Urząd Miejski w Szydłowcu