Urząd Miejski poinformował, że gmina Szydłowiec rozpoczęła sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

PRZYPOMINAMY

  • Po przeprowadzonej weryfikacji pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu skontaktuje się z Wnioskodawcą zgodnie z danymi podanymi we wniosku celem poinformowania o wynikach weryfikacji.
  • Wnioskodawca w przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie poproszony o wpłatę równowartości zadeklarowanej ilości paliwa stałego.
  • Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać przelewem bankowym bądź w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu (pl. Rynek Wielki 1) lub na rachunek bankowy gminy nr 09 9129 0001 0099 0900 3317 0079 Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 8, 26-500 Szydłowiec. W tytule przelewu/wpłaty należy podać „Wpłata za zakup preferencyjny paliwa stałego”.
  • Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 2.000 zł brutto za 1000 kg.
  • Po dokonaniu i zatwierdzeniu zapłaty, Wnioskodawca oczekuje na informację z Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu dotyczącą ustalenia terminu odbioru paliwa stałego.
  • Miejscem odbioru paliwa stałego jest plac Ciepłowni Miejskiej przy ulicy Kolejowej 21, 26-500 Szydłowiec.
  • Koszt transportu paliwa stałego z miejsca odbioru do gospodarstwa domowego ponosi Wnioskodawca. Ciepłownia Miejska nie będzie świadczyć usług transportowych w tym zakresie.
  • Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP-ie, https://bip.szydlowiec.pl/10039/Zakup_wegla/
  • Zgodnie z zapisami ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony Wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) gmina Szydłowiec w zakresie zakupu węgla obsługiwana będzie przez Polską Grupę Górniczą S.A. w Katowicach (PGG S.A). Złożona przez spółkę oferta gwarantuje gminie do końca roku sprzedaż węgla w ilości 1026 ton, z czego 684 tony to orzech, 108 ton ekogroszek natomiast 324 tony to groszek. Jednakże taka ilość węgla nie zaspakaja w pełni zgłoszonych przez gminę potrzeb zarówno jeżeli chodzi o ilość, jak i rodzaj sortymentu.

Z informacji uzyskanych od spółki wynika, że zaproponowany w ofertach tonaż jest możliwy do zrealizowania przez Spółkę biorąc pod uwagę jej możliwości produkcyjne.

Z uwagi na przedłużające się ze strony MAP oraz PGG S.A. procedury związane z podpisaniem umów i rozpoczęciem realizacji zamówień oraz brakiem gwarancji dostaw węgla w zgłoszonej ilości, gmina Szydłowiec zdecydowała, że będzie odbierać węgiel bezpośrednio z kopalni.

Odbiór węgla z bliżej położonych składów węglowych nie gwarantuje płynności dostaw i może powodować wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, na co gmina nie ma żadnego wpływu.

Gmina odbierać będzie węgiel z następujących kopalni KWK Mysłowice – Wesoła, KWK Piast-Ziemowit Ruch Wola, KWK ROW Ruch Marcel oraz KWK Sośnica.

Czas i częstotliwość odbioru paliwa stałego z w/w kopalni warunkować będzie możliwość rozdysponowania przez gminę zamówionego węgla zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na 2022 r.

Jednocześnie gmina Szydłowiec informuje, że będzie przyjmować wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego do momentu wyczerpania się zaoferowanej przez spółkę ilości i sortymentu paliwa stałego na 2022 rok.

Info. i foto. Urząd Miejski w Szydłowcu