Publikujemy ją również na portalu Nasz Szydłowiec, gdzie każdy z Was będzie mógł wyrazić zdanie co o tej informacji sądzi. Nam wydaje się, że to bardzo dobra praktyka, którą miejmy nadzieję burmistrz będzie kontynował po każdym miesiącu. Będziemy o to zabiegać.

Poniżej pełny tekst:

Minął miesiąc od objęcia przeze mnie stanowiska Burmistrza Szydłowca. Chcąc poinformować o działalności Urzędu Miejskiego przedkładam Państwu najważniejsze informacje z mojej pracy samorządowej za okres od 9 grudnia 2014 roku.

Na wstępie pragnę Państwa poinformować, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Dokładnej analizie poddawany jest bieżący stan finansów Gminy Szydłowiec, funkcjonowania Urzędu Miejskiego, jak i podległych jednostek. Trwają prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na 2015 rok, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej.

Odbyłem szereg spotkań, merytorycznych rozmów z naczelnikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz prezesami spółek gminnych i dyrektorami podległych jednostek, aby zapoznać się z aktualnie realizowanymi zadaniami oraz wspólnie ustalić plan pracy na bieżący rok.

Obecnie Gmina Szydłowiec jest na końcowym etapie rozliczania projektu kluczowego. W związku z realizacją powyższego przedsięwzięcia w lutym 2014 roku rozpoczęła się kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, która wykazała nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie robót polegających na „budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Widok oraz przebudowie istniejącego kanału w Parku Radziłowskim i w części ulicy Ogrodowej”. Nieprawidłowości te mogą skutkować koniecznością zwrotu przez gminę znacznej kwoty, tj. 587 731,69 zł plus odsetki.

Ponadto w listopadzie 2014 roku rozpoczęła się kontrola NIK. W związku z tą kontrolą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, podczas weryfikacji ostatniego wniosku o płatność z projektu kluczowego, uznała za niekwalifikowalne wydatki związane z zakupem czterech zbroi rycerskich za kwotę 24 220,00 zł oraz roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji pod nazwą „wykonanie oświetlenia wyspy zamkowej w Szydłowcu”, w kwocie 15 500,00 zł. Do wyjaśnienia sprawy wstrzymano również płatności transzy z tytułu realizacji w/w projektu na kwotę 1 682 801,33 zł.

Na chwilę obecną brak jest jeszcze protokołu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która zakończyła kontrolę 31.12.2014 roku.

W związku z tym przed nami trudne zadania – musimy skoncentrować wysiłki, aby prawidłowo rozliczyć projekt kluczowy i nie obciążać dodatkowo naszego budżetu. W tym celu podjąłem szereg różnego rodzaju kroków, m.in. spotkałem się z Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariuszem Frankowskim. Rozmawiałem również z przedstawicielami firm realizującymi projekt kluczowy. Dużym problemem dla gminy, jako inwestora są nieporozumienia pomiędzy wykonawcami robót, a ich podwykonawcami w związku z nieuregulowaniem płatności pomiędzy nimi.

Pomimo różnorodnych problemów trzeba dołożyć wszelkich starań, aby ta duża inwestycja w szydłowiecką przestrzeń publiczną została właściwie wykorzystana i przyniosła pozytywne efekty. Mając na uwadze efektywne wykorzystanie lokalnych walorów turystycznych podjąłem starania o przygotowanie Strategii Rozwoju Turystycznego Gminy Szydłowiec. W tym celu odbyłem rozmowę wstępną z dr Magdaleną Nowacką, autorką pracy doktorskiej, obronionej w lipcu 2014 roku, zatytułowanej „Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na terenie gmin powiatu szydłowieckiego”.

W celu zabezpieczenia mienia gminy i interesów mieszkańców odbyłem spotkanie z przedstawicielem firmy Dragados – Przemysławem Zielińskim, dyrektorem kontraktowym budowy odcinka trasy S7 od Radomia do granic Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie spotkania wypracowaliśmy zasady współpracy zabezpieczające przed zniszczeniem drogi gminne. Zostanie wykonana inwentaryzacja dróg gminnych, z których korzysta wykonawca budowy trasy S7. Po zakończeniu prac budowlanych zostaną one przywrócone do stanu poprzedniego, sprzed inwestycji. Rozmawialiśmy również o zminimalizowaniu niedogodności dla mieszkańców i zapewnieniu możliwości dojazdów do posesji. Zwróciłem się również do wykonawcy robót, któremu zostało przekazane zarządzanie oświetleniem obecnej obwodnicy Szydłowca, o włączenie oświetlenia na koszt Gminy Szydłowiec. Ma to duże znaczenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z tego odcinka drogi.

Zabezpieczając interesy mieszkańców kontaktowałem się z dyrektorem Krzysztofem Łabędzkim z Mazowieckiej Spółki Gazownictwa i rozmawiałem o przeprowadzeniu dalszej gazyfikacji w naszej gminie.

Na portalu społecznościowym facebooku został utworzony oficjalny profil Gminy Szydłowiec, który będzie kolejnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami.

Rozpoczęte zostały również prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2020”.

Ponadto w miesiącu styczniu zostały zapoczątkowane zmiany personalne w Urzędzie Miejskim. Ze stanowiska wiceburmistrza został odwołany Krzysztof Ziółkowski, któremu przysługuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Obecnie pan Ziółkowski przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Z dniem 1 stycznia na stanowisko Doradcy Burmistrza zatrudniony został Michał Kwiatek. Pan Kwiatek będzie zajmował się m.in. cyfryzacją gminy, kontaktem z mediami, koordynowaniem funduszu sołeckiego, pracami związanymi z promocją, inwestycjami, oraz pracami związanymi z organizowaniem gremiów doradczych przy Burmistrzu.

W najbliższym czasie zostanie wykonany finansowy audyt zewnętrzny funkcjonowania Urzędu Miejskiego, na podstawie którego zostanie przeprowadzona restrukturyzacja urzędu.

Powołane zostały nowe składy osobowe: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnej Rady Sportu, oraz Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień.

Od początku sprawowania funkcji Burmistrza Szydłowca uczestniczyłem w wielu wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach i konferencjach. Serdecznie dziękuję za wszystkie zaproszenia. Szczególnie miło wspominam spotkania opłatkowe, które są okazją do złożenia sobie wzajemnie życzeń, a także wyjątkowym czasem pozwalającym na bliższe poznanie i rozmowy o bieżących sprawach, nurtujących problemach i potrzebach.

W okresie od 9 grudnia 2014 roku wydałem dziesięć zarządzeń i przekazałem do Rady Miejskiej w Szydłowcu osiem projektów uchwał.

Jest to pierwsza forma takiego sprawozdania z mojej działalności, na której nie poprzestanę. Następne informacje będą przedstawiane kwartalnie. Przed nami dużo pracy, ale wierzę, że zmiany jakie będą konsekwentnie wprowadzane pozwolą na skuteczny rozwój naszego miasta i gminy.

Z wyrazami szacunku

 

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew