Podczas sesji Radni wysłuchali informacji z działalności za 2014rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaziskach, Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej oraz Rady Społecznej SP ZZOZ w Szydłowcu.

Radni podjęli m.in. uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014 za rok 2014, przyjęcia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika „Ziemi Odrowążów” oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów.

info. szydlowiecpowiat.pl