Szanowni Państwo, jestem zwolennikiem inicjatyw obywatelskich i dlatego też od początku swojej kadencji zapraszam do dialogu społecznego. Tylko wówczas, kiedy będziemy otwarci na konstruktywną rozmowę, jesteśmy w stanie wypracować optymalny model działania, który będzie skuteczny i poprowadzi naszą gminę do rozwoju. Będąc przekonanym o słuszności partycypacji społecznej zapraszam Państwa do aktywnego udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy Szydłowiec na rok 2016.

Po raz pierwszy w historii szydłowieckiego samorządu macie Państwo możliwość realnego wpływu na zakres przedsięwzięć realizowanych z budżetu naszej gminy. Zachęcam do projektowania budżetowych wydatków i składania swoich wniosków. Do zagospodarowania na projekty inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczyłem kwotę 400 000 złotych.

Szczegółowe informację dotyczące procedury znajdziecie Państwo na stronie: www.budzetobywatelski.szydlowiec.pl

Cieszy mnie każda aktywność podmiotów trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe są znaczącymi kreatorami życia społecznego i doskonale wpisują się w politykę partycypacyjną naszego samorządu, dlatego wychodząc naprzeciw ich działaniom podjąłem starania o uruchomienie w Urzędzie Miejskim punktu bezpłatnych konsultacji prawnych dla przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, który zacznie funkcjonować od sierpnia br.

Zdając sobie sprawę z faktu, że potrzeby naszych Mieszkańców różne w zależności od wieku, powołałem Radę Młodych i Radę Seniorów. Rady mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Ich zadaniem będzie również opiniowanie projektów oraz działania na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy.

W celu ożywienia strefy przemysłowej prowadzimy rozmowy z właścicielami posiadającymi tam grunty. Obecnie zbieramy deklaracje dotyczące sprzedaży lub ewentualnej ich zamiany. Trwają również uzgodnienia z firmą „Profel” odnośnie przejęcia działki będącej w jej użytkowaniu wieczystym.

Aby przyciągnąć inwestorów i wyjść naprzeciw przedsiębiorcom złożyłem do Rady Miejskiej projekt uchwały dotyczący ulg podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy – „uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis” została przyjęta przez Radę Miejską na ostatniej sesji.

W trakcie przygotowań jest spot reklamowy Gminy Szydłowiec, pokazujący walory turystyczne, przemysłowe i zachęcający do inwestowania na naszym terenie. Opracowywana jest również nowa strona internetowa Urzędu Miejskiego. Ponadto podjąłem działania mające na celu utworzenia siłowni zewnętrznej w „Parku Radziwiłłowskim” oraz ożywienia centrum miasta przez tworzenie na szydłowieckim rynku galerii plenerowych, wystaw rzemiosła artystycznego oraz zapewnienie innych atrakcji.

Trwają prace nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Strategią Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025. W związku z tym uruchomiliśmy specjalny adres e-mailowy: konsultacje@szydlowiec.pl , na który mieszkańcy mogą wysyłać swoje wnioski, spostrzeżenia oraz uwagi.

Konsekwentnie przyglądamy się postępom prac przy budowie trasy S7. Odbywają się spotkania zarówno z przedstawicielami inwestora tj. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jak i wykonawcą robót – firmą Dragados. Realizatorzy inwestycji byli gośćmi ostatniej sesji Rady Miejskiej, podczas której odpowiadali na pytania radnych i mieszkańców.

Sukcesywnie podejmuję działania prorodzinne. Po wprowadzeniu tzw. „gminnego becikowego”, przeorganizowaniu i doposażeniu kącika zabaw dla dzieci w ratuszu, pracujemy nad utworzeniem żłobka. Inwestycja ta cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym, co świadczy o potrzebie takiego miejsca w Szydłowcu. Gmina otrzymała na ten cel dotację w ramach rządowego programu „Maluch 2015”. Obecnie mamy przygotowany projekt budowlany, a prace remontowe ruszą za kilka tygodni. Inwestycję, zgodnie z podjętymi zobowiązaniami, musimy zakończyć do 31 grudnia 2015 r. Po przeprowadzeniu gruntownego remontu budynku, pomieszczenia zostaną przystosowane do pełnienia funkcji żłobka dla min. 22 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

Ogłosiłem konkurs na dyrektora trzech szkół: PSP w Wysokiej, ZS w Majdowie oraz PSP nr 1 w Szydłowcu. Pozytywnie został rozstrzygnięty tylko jeden z nich. Od września dyrektorem PSP nr 1 w Szydłowcu będzie Pani Danuta Gnat.

Ogłosiłem również konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aplikacje na to stanowisko można składać do 22 lipca- szczegóły na stronie internetowej: www.bip.szydlowiec.pl

Ponadto wygospodarowałem z budżetu gminy dodatkowe 100 tys. zł. aby przeprowadzić niezbędne prace remontowe w placówkach oświatowych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

W czerwcu przyznałem 72 uczniom gminnych placówek oświatowych stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2014/2015. Udało się przyznać tak dużą ilość stypendiów dzięki zwiększeniu na ten cel środków przy opracowaniu budżetu gminy na 2015r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców opracowaliśmy zmiany w uchwale dotyczącej stypendiów socjalnych ułatwiające korzystanie ze środków przeznaczonych na ten cel. Wprowadziliśmy procedurę polegającą na tym, że najpierw beneficjent otrzymuje środki finansowe, a w następnej kolejności musi udokumentować i rozliczyć poniesione wydatki. Do tej pory było odwrotnie i rodziny o najniższym dochodzie wpierw musiały wydać pieniądze, a dopiero później na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki ubiegać się o ich refundację.

Wiem, jak ważnym dla Mieszkańców miejscem jest szydłowiecki zalew, mnie również zależy na zagospodarowaniu tego miejsca. Podjąłem starania w celu pozyskania środków na tę inwestycję i w związku z tym na lipcowej sesji Rady Miejskiej zabezpieczyłem w budżecie gminy kwotę 60 tys. złotych na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu zbiornika i zagospodarowania terenu wokół niego.

Jednym z bardzo ważnych zadań gminy jest zabezpieczanie lokali socjalnych, dlatego w trosce o najbiedniejszych mieszkańców uruchomiłem postępowanie przetargowe dotyczące budowy nowych mieszkań socjalnych przy ul. Piaskowej w Szydłowcu. Inwestycja ta będzie rozłożona na trzy etapy.

Zakończył się audyt zewnętrzny. Szczegółowa analiza wykazała 21 zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Raport z audytu oraz pół roczna praca w urzędzie pokazuje, że jest potrzeba zmiany regulaminu organizacyjnego. Nowy regulamin chcę wprowadzić od 1 sierpnia br.

Już w najbliższy weekend 18-19 lipca zapraszam do udziału w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym tj. Festiwalu im. Andrzeja Siewierskiego „Rock na zamku”. Dzięki temu przedsięwzięciu twórczość zespołu Azyl P, która jest wpisana w historię polskiej muzyki rockowej będzie reaktywowana, co z pewnością ucieszy fanów zespołu.

Zachęcam również do promowania Szydłowca podczas wakacyjnych wyjazdów poprzez udział w zabawie z nagrodami. Przesłane do Urzędu Miejskiego zdjęcia, zrobione na wakacjach z naklejką „I love Szydłowiec” będą oceniane przez mieszkańców w drodze głosowania.

Zapewniam, że konsekwentnie będę przeprowadzał niezbędne dla naszego miasta i gminy inwestycje oraz naprawiał to, co funkcjonuje źle lub na niewystarczającym poziomie. Wszystkich Państwa, którzy chcą się ze mną osobiście skontaktować i o tym porozmawiać zapraszam do ratusza w każdy poniedziałek od godz. 13.00.

Z wyrazami szacunku Burmistrz Szydłowca Artur Ludew