Zebranie otworzył Przewodniczący Kazimierz Zawadzki, który odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia rady, podsumowując ustalenia wypracowane przez zgromadzonych.

Postulaty dotyczyły przede wszystkim pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym i zaspokojenia ich potrzeb socjalnych, poprawy infrastruktury miejskiej, pojawiły się również propozycje współpracy ze środowiskiem młodzieży. Członkowie rady debatowali nad realizacją niektórych spraw ujętych w protokole. Następnie głos zabrała dyrektor MOPS – Wioletta Kucharska, która przedłożyła informację na temat działań prowadzonych przez podległą jej instytucję na rzecz seniorów. Informacja dotyczyła m.in. opieki sprawowanej nad starszymi oraz wniosków przez nich składanych. Pani dyrektor podkreśliła cenny wkład społeczeństwa w pomoc potrzebującym oraz potrzebę wrażliwości i wyczulenia na drugiego człowieka. MOPS wspiera tych, którzy tego wsparcia potrzebują i nie odrzuca żadnego wniosku spełniającego kryteria.

W kolejnym punkcie posiedzenia omówiono kwestie stworzenia domu opieki dziennej oraz nocnej. W chwili obecnej MOPS oferuje seniorom opiekę pracowników, którzy indywidualnie odwiedzają potrzebujących, natomiast osoby, wymagające stałej opieki kierowane są do Domu Pomocy Społecznej. Podczas posiedzenia padła propozycja uruchomienia domu opieki w budynku dawnej szkoły w Wysocku. Opiekun SRS Michał Kwiatek poinformował o kosztach remontu w/w obiektu oraz przekazał informację na temat rządowego programu Senior-Vigor, w którym samorządy mogą starać się o dotację na utworzenie dziennego domu opieki dla osób, które ukończyły 60 rok życia.

W dalszej części spotkania proszono o odtworzenie miejskiej tablicy informacyjnej u zbiegu ulic Radomskiej i 1-Maja, zgłoszono potrzebę zatrudnienia w przychodni zdrowia chirurga naczyniowego, poruszono temat zagospodarowania Rynku Wielkiego, w tym utrzymania zieleni, budowy toalet przy ul. Ogrodowej oraz omówiono powody przesunięcia terminu oddania do użytkowania siłowni plenerowej, która ma być zlokalizowana w Parku Radziwiłłowskim.

W związku z dużą ilością poruszonych spraw, członkowie SRS podjęli jednogłośnie decyzję o przełożeniu z porządku obrad punktu „Omówienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025” na następne posiedzenie rady.

foto i info/ szydlowiec.pl