Gmina Szydłowiec otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pt. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szydłowiec”
Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji urządzeń eksploatowanych w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie Gminy Szydłowiec ogrzewanym indywidualnie, w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej, w których wytwarza się ciepło wykorzystywane do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej, za pośrednictwem kominów niższych niż 40 m.

Inwentaryzacja wskaże źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie Gminy Szydłowiec. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu metody kombinowanej – połączenie metody rejestrowej z metodą wywiadu bezpośredniego. Przeprowadzona w ten sposób inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie gminy Szydłowiec pozwoli na jednoznaczną identyfikację źródła i sposobu ogrzewania budynków lub lokali w ten sposób zostaną pozyskane dane dotyczące: rodzaju komory spalania, sposobu podawania paliwa, sprawności cieplnej, roku produkcji, mocy urządzenia oraz rocznego zużycia paliw dla kotła/pieca są wymagane tylko jeśli takie informacje są znane. Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych) w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób, spalany jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, węgiel brunatny, drewno, jak również niejednokrotnie odpady z gospodarstw domowych i które odpowiedzialne są za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego. uzyskanych w wyniku inwentaryzacji danych zostanie utworzona baza danych, opracowane zostaną ankiety, wykonany zostanie raport końcowy z wynikami inwentaryzacji.

Inwentaryzacja będzie stanowiła podstawę opracowania szczegółowego harmonogramu ograniczenia emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej w gminach województwa mazowieckiego, którego głównym założeniem jest likwidacja źródeł niskiej emisji odpowiedzialnych za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego.

Wykonanie inwentaryzacji oraz harmonogramu pozwoli na wdrożenie skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych, a tym samym poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy Szydłowiec, a w szerszej perspektywie województwa mazowieckiego.

Inwentaryzacją objęte zostaną :

– małe kotłownie przydomowe,

– paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki),

– niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów,

– kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,

– kotłownie w obiektach handlu i usług.

W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia ankiety, która znajduje się w linku poniżej.

https://www.interankiety.pl/i/GoVLMGz8