Kolizja czy wypadek drogowy ?

Szanowni Państwo
w związku z panującą aurą, niestety sprzyjającą zdarzeniom drogowym warto przybliżyć czym jest kolizja drogowa czym wypadek drogowy i jak zachować się przy zdarzeniu drogowym.

POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO

Gdy mamy do czynienia najogólniej mówiąc ze zdarzeniem drogowym, często posługujemy się zamiennie dwoma pojęciami: wypadek drogowy i kolizja drogowa. Używane powszechnie naprzemiennie wyrażenia, tak na prawdę różnią się znacząco. Różnica w postępowaniu na miejscu wypadku i kolizji drogowej jest zasadniczo różna. Czym różnią się te pojęcia? Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem, a kiedy z kolizją?

Aby móc określić prawidłowy sposób zachowania się na miejscu zdarzenia drogowego, należy określić, czy zdarzenie w którym uczestniczymy jest wypadkiem, czy też kolizją.

Definicja wypadku drogowego

Przez lata definicja wypadku drogowego zmieniała się. Przy definicji wypadku drogowego brano pod uwagę nie tylko śmierć lub obrażenia ciała jednego z uczestników zdarzenia drogowego, ale także straty w mieniu znacznej wartości lub też zniszczenia pojazdów świadczące o dużej sile uderzenia.

Obecnie, nie ma większych problemów interpretacyjnych, najprościej zdefiniować pojęcie wypadku drogowego można w następujący sposób:

„Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni określa lekarz i nie jest to jednoznaczne ze zwolnieniem lekarskim wystawionym w związku z uczestniczeniem w zdarzeniu drogowym.

Przestępstwo wypadku komunikacyjnego zostało opisane w art. 177 kodeksu karnego, którego to przedmiotem ochrony jest z jednej strony bezpieczeństwo w ruchu, a z drugiej strony- zdrowie i życie ludzkie. Odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego możliwa jest w przypadku ustalenia, że w wyniku naruszenia obowiązujących sprawcę w konkretnych okolicznościach zasad bezpieczeństwa w ruchu, doszło do powstania wskazanych w ustawie skutków.

Definicja kolizji drogowej inaczej zwanej też stłuczką.

„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.

Określenia kolizji drogowej nie znajdziemy ani w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, ani też w kodeksie wykroczeń. To określenie potoczne, które przyjęło się i jest stosowane, zarówno przez policjantów, organy sądownicze i ubezpieczeniowe, jak i przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Łatwiej takie zdarzenie określić mianem „kolizji” niż „wypadku, w którym nie ma ofiar”.

Sposób postępowania świadka wypadku drogowego

• Zabezpiecz miejsce zdarzenia:

– zaparkuj swój pojazd tak, aby osłonić miejsce wypadku i zabezpieczyć przed najechaniem przez inne pojazdy,

– nałóż kamizelkę odblaskową,

– włącz światła awaryjne, wystaw trójkąt (y) ostrzegawczy (e) – własny i z pojazdów uczestniczących w wypadku; w miarę możliwości zabezpiecz miejsce wypadku z obu stron najazdu,

• Oceń liczbę rannych i ich obrażenia

(będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych – np. ilość karetek pogotowia ratunkowego),

• Oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym

(będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych – np. czy zachodzi konieczność skierowania na miejsce wypadku pojazdu ratownictwa drogowego Państwowej Straży Pożarnej),

• Wezwij służby ratownicze

– wystarczy połączenie telefoniczne z jednym z podanych numerów alarmowych: 112, 997,998,999;

Twój komunikat winien zawierać następujące informacje: dane zgłaszającego i numer telefonu kontaktowego, miejsce zdarzenia – możliwa trasa dojazdu, liczba rannych i obrażenia, potrzeby dot. środków technicznych, itp.

– jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,

• Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym

Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi :

– zachowaj szczególną ostrożność,

– spróbuj zatrzymać inne pojazdy – zapewnij sobie pomoc

– weź ze swojego pojazdu gaśnicę,

– weź ze swojego pojazdu apteczkę,

– weź ze swojego pojazdu narzędzia, którymi będziesz mógł zbić szybę lub pomogą Ci w dotarciu do uwięzionych we wrakach ofiar,

– weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)

– oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,

– sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,

Jak zachować się uczestnicząc w zdarzeniu drogowym ?

Adw.LL.M.Michał Podgórski

designed by Rawpixel.com – Freepik.com