Realizując zapowiedzi działań zadeklarowanych na spotkaniu z przedsiębiorcami w dniu 1 marca br., prowadzone są konsultacje zmierzające do powołania zespołu doradców (powiatowej społecznej rady gospodarczej), który w porozumieniu z Powiatową Radą Zatrudnienia, będzie mógł reagować na aktualne wyzwania rynku pracy i proponować korekty przyjętych kierunków działań.

Wyniki dotychczasowych doświadczeń, analiz i obserwacji pozwalają twierdzić, że kluczem do rozwiązania problemu bezrobocia jest skuteczne i konsekwentne wspieranie pracodawców. To oni zdecydują o przyszłości naszej gospodarki i mogą wpłynąć na jej ożywienie.

Bez specjalnych rządowych programów wsparcia, o które zabiegamy, i zwiększenia zaangażowania samorządów gminnych w tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy, problem bezrobocia w subregionie radomskim pozostanie nadal otwarty.

Organy państwa, w tym administracja rządowa, powinny sukcesywnie zmniejszać koszty zatrudnienia, ograniczać pozapłacowe koszty wynagrodzeń i wysokość obciążeń podatkowych, zwiększać stabilność i elastyczność prawa (w tym prawa pracy) oraz inspirować działania, których efekty sprawią, że koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie będą hamulcem rozwoju firm.

Samorządy gminne, posiadające bogaty arsenał możliwości oddziaływania na rynek pracy, mogą tworzyć systemy preferencji, zachęt, ulg i zwolnień podatkowych oraz ograniczać obciążenia finansowe pracodawców. Organizować parki i strefy przemysłowe, centra przedsiębiorczości, oferować uzbrojone tereny dla inwestorów, budować sieć infrastruktury sprzyjającej rozwojowi firm oraz wspierać każdą inicjatywę, która daje szanse na tworzenie nowych miejsc pracy.

Działania samorządów wojewódzkich i powiatowych, realizowane przez urzędy pracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia), powinny zwiększać szanse na aktywność zawodową i pokonanie bezradności osób gotowych podjąć zatrudnienie. Należy zadbać o to, aby środki finansowe kierowane do przedsiębiorców i pracodawców w ramach przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy były przekazywane przez urzędy pracy w sposób transparentny, na równych zasadach dla wszystkich uprawnionych, których celem jest rozwój firm i zwiększanie zatrudnienia.

Przekazując treść komunikatu mieszkańcom powiatu szydłowieckiego, pracodawcom i przedsiębiorcom, podmiotom publicznym i organizacjom społecznym, zachęcam do udziału we wspólnej koalicji tych, którzy zechcą podjąć wyzwanie tworzenia warunków do lokalnego ożywienia gospodarczego.

Każdy, stosownie do powołanych powyżej kompetencji i możliwości, może i powinien wpływać na rozwój gospodarczy skutkujący powstawaniem nowych miejsc pracy, zwiększaniem przychodów firm, a tym samym dochodów państwa i samorządów.

Wszystkim się to opłaca, trzeba tylko zainwestować i uwierzyć w pracodawców – ludzi aktywnych, potrafiących sprostać aktualnym wyzwaniom rynku pracy.

Pozostaję z nadzieją, że grono sojuszników w tej sprawie będzie adekwatne do skali problemu jakim jest masowe i trwałe bezrobocie.

Starosta Szydłowiecki – Włodzimierz Górlicki

 

fot. https://twitter.com/PowSzydlowiecki