Poniżej przedstawiony przez przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Koniarczyka porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

4. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję 2016 – 2019;

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015;

c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2016 r.;

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

f) określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szydłowiec;

g) uchylenia Uchwały Nr 53/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wydania przez Radę Miejską w Szydłowcu negatywnej opinii o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia kar umownych w kwocie 14 296,80 zł;

h) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

i) utworzenia jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania jej statutu;

j) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, zwrotu opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Szydłowcu.

7. Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

8. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szydłowca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2015 r.

10. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.

11. Prezentacja dokumentu pt. ,,Strategia Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025”.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.