Starosta Szydłowiecki przypomina o możliwości skorzystania z darmowej porady prawnej adwokata, radcy prawnego oraz doradcy obywatelskiego.

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości Starosta Szydłowiecki informuje, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail).

  • Kto ma prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294). 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na czas trwania epidemii zostały uproszczone procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przed uzyskaniem pomocy prawnej beneficjent nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Zapisy na porady odbywają się  pod numerem telefonu: 48 617-70-96 lub e-mail: npp@szydlowiecpowiat.pl od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu od godz. 7.30 do 15.30.

  • Kto udziela bezpłatnych porad?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela adwokat lub radca prawny. Pomoc w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczona jest przez doradcę.

  • Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą prawną lub nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim dotyczy m.in. kwestii mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki medycznej, świadczeń z pomocy społecznej, spraw rodzinnych, przestępstw czy wykroczeń. Osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc dotyczącą dochodzenia alimentów czy zrzeczenia się spadku.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących danej osobie uprawnieniach oraz spoczywających na niej obowiązkach m.in. w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego. Możliwe jest również sporządzenie projektu odpowiedniego pisma, z wyjątkiem pism w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym i sądowoadministracyjnym. Osoba uprawniona do pomocy może uzyskać projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a także niezbędne informacje o kosztach postępowania. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w szczególności obejmuje porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Ma na celu wsparcie danej osoby w samodzielnym rozwiązaniu jej problemu. Podobnie jak nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie obejmuje również mediację.

People photo created by freepik – www.freepik.com