• 8 zł / od 1 osoby / za miesiąc – jeżeli odpady są segregowane,
 • 13, 50 zł/ od 1 osoby / za miesiąc – jeżeli odpady są niesegregowane.
 • W/w stawki należy wpisać w załączniku nr 1 w pozycji nr 33.

UWAGA : w pozycji nr 34 należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (liczby tej nie należy mylić z liczbą osób zameldowanych).

 • Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Miesięczna stawka za jeden pojemnik o określonej pojemności.

Dla odpadów segregowanych:

 • 100-120 l – 20,00 zł
 • 240 l – 40,00 zł
 • 1100 l – 200,00 zł
 • powyżej 1100 l – 170,00 zł za 1 m3 pojemnika

Dla odpadów niesegregowanych:

 • 100-120 l – 30,00 zł
 • 240 l – 60,00 zł
 • 1100 l – 300,00 zł
 • powyżej 1100 l – 270,00 zł za 1 m3 pojemnika.

UWAGA: Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wnoszenia opłaty w cyklu kwartalnym (tzn. za 3 miesiące).

 • Właściciel nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania zobowiązany jest do złożenia dwóch osobnych deklaracji (załącznik nr 1 i nr 2).
 • Niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych Burmistrz określa, w drodze decyzji wysokość należytej opłaty.

W/w deklarację należy złożyć do 31.03.2013 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Deklaracji nie muszą składać mieszkańcy bloków, ponieważ zrobią to za nich administratorzy budynków, czyli spółdzielnia mieszkaniowa lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

Deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

W przypadku pytań co do sposobu prawidłowego wypełnienia deklaracji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 48 617 86 56 lub 48 617 86 54.

Pełne teksty uchwał:

151/XXIII/12 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.

152/XXIII/12 – w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

153/XXIII/12 – w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

154/XXIII/12 – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

155/XXIII/12 – w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec.