Rada Nadzorcza Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu na podstawie § 42 pkt 11 Statutu Spółdzielni i § 22 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wymagania:

  • Wyższe wykształcenie (wskazana znajomość pracy w Spółdzielni),
  • Minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  • Złożenie dokumentów: życiorys z opisem pracy zawodowej i zaświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  • Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Spółdzielni.
  • Oferty należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2015r. włącznie, w sekretariacie Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu ul. Kolejowa 9 pokój Nr 9 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs”, zawierających wewnątrz zamkniętą kopertę z dokumentacją z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym. Konkurs przeprowadzi Rada Nadzorcza. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

——————————————————————-

Rada Nadzorcza Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, uprawnienia ogólnobudowlane (wskazana znajomość problematyki Spółdzielni Mieszkaniowej)
  • Minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
  • Złożenie dokumentów: C.V., oświadczenia, że kandydat nie był karany, zakazu pełnienia funkcji kierowniczych, nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy
  • Uzasadnienie przystąpienia do konkursu

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2015r. włącznie w sekretariacie Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kolejowa 9, 26-500 Szydłowiec, pokój nr 7, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS GZM”. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.

Artykuł sponsorowany komentowanie niemożliwe