Auto­­ma­­tyczny Defi­­bry­­lator AED to urzą­­dzenie, które może uratować życie osobie, u której doszło do zatrzy­­mania krążenia, nieza­­leżnie od tego czy została poszko­­do­­wana w wypadku komu­­ni­­ka­­cyjnym, pożarze, czy w innych okoli­cz­no­­­ściach. To od nas – miesz­kańców zależy czy urzą­­dzenie takie znaj­dzie się na terenie naszego powiatu.

Szanse na urato­­wanie poszko­­do­­wa­­nego, którego serce prze­­stało bić prawi­­dłowo wynoszą maksy­­malnie 5%. Wczesne użycie AED zwiększa szanse do 70%. Już po 4 minu­­tach od ustania krążenia dochodzi do nieod­w­ra­­ca­l­nych zmian w mózgu. Czasami Dojazd innych podmiotów ratu­n­ko­­wych trwa znacznie dłużej… nie bądźmy obojętni.

Zwra­­camy się z prośbą do wszy­st­kich ludzi dobrej woli, o pomoc w dofi­­na­n­so­­waniu jakże ważnego elementu wypo­­sa­­żenia rato­w­ni­­czego, jakim jest defi­­bry­­lator. Zasta­­na­­wiacie się skąd u Nas taki pomysł otóż, na ten moment posia­­damy dwóch rato­w­ników medy­cz­nych, którzy zdali pozy­­tywnie egza­­miny państwowe na tytuł rato­w­nika medy­cz­nego, poza tym posia­­damy około 12 osób prze­­sz­ko­­lo­­nych z Kwali­­fi­­ko­­wanej Pier­w­szej Pomocy Prze­d­me­­dycznej. Rachunek jest prosty, praw­do­­po­­do­­bie­ń­stwo, że w zastępie rato­w­ni­­czym udzie­­la­­jącym pomocy, będzie osoba prze­­sz­ko­­lona z zakresu użycia AED jest bardzo duże wręcz 100%. Ponadto funk­cjo­­na­l­ność urzą­­dzenia rozsze­­rzona została na niesienie pomocy zarówno pacjentom pedia­­trycznym jak i osobom doro­­słym. Jest jeszcze jeden plus tego urzą­­dzenia daje możli­­wość pracy w trybie szko­­le­­niowym co na terenie naszego powiatu będzie ewene­­mentem gdyż oprócz Zespołu Rato­w­nictwa Medy­cz­nego nie posia­­damy tego typu urzą­­dzeń na których można by było się szkolić. Prosimy Was o pomoc, która zaowo­­cuje bezpie­­cze­ń­stwem Nas wszy­st­kich. Z wyra­­zami wdzie­cz­ności Druhowie OSP Wola Korze­­niowa.

LINK do zrzutki

FILM z instruktażu użycia AED