że Stowarzyszenie MUSHIN nie będzie wypowiadać się publicznie na temat działalności, komentarzy i opinii głoszonych przez właściciela niezwiązanego z nami podmiotu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej o nazwie „Szkoła Karate Kyokushin Robert Wyciszkiewicz Dojo” Nr REGON: 141302223.

Uprzejmie prosimy o niekierowanie do nas żadnych uwag i pytań dotyczących wskazanego podmiotu gospodarczego oraz jego właściciela.

Dotyczy to również kwestii wynikających z interpretacji deklarowanego w rejestrach rodzaju działalności o symbolu 8551Z wg. kodu PKD 2007 („pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych”) w kontekście wyczerpania lub nie znamion definicji „klubu sportowego”, oraz używania przez wymieniony podmiot nazw innych niż nazwa własna figurująca w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz rejestrze identyfikacji podatników NIP (http://stat.gov.pl/regon/). Nie odpowiadamy również za ceny i jakość świadczonych przez ten podmiot usług.

Oświadczamy, że w przeciwieństwie do wszelkich tworów nieformalnych i podmiotów zagranicznych nie posiadających formalnego umocowania do działania w naszym kraju, Stowarzyszenie MUSHIN jest legalnie działającą, autonomiczną organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną – wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w 2011r. pod Nr: 0000405025 (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t). Funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, nie prowadzimy żadnej działalności dochodowej, realizujemy zadania z zakresu pożytku publicznego w zakresie dużo szerszym niż jedynie szkolenie sportowe. Z mocy prawa nie podlegamy strukturom zewnętrznym, osobom fizycznym i żadnym firmom. Stowarzyszeniem kieruje wybieralny Zarząd, a najwyższą władzę stanowi Walne Zebranie Członków.

Podstawy i zasady naszej działalności klarownie określają Ustawy : z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach, z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz przyjęty Statut. Działający w naszych strukturach Szydłowiecki Klub Karate Kyokushin MUSHIN to ogromna rzesza ludzi – trenujących, sympatyków i oddanych działaczy społecznych oraz wspaniali młodzi zawodnicy, których nie powinny dotykać kalumnie, szykany i konflikty wywoływane i podsycane z osobistych pobudek osób trzecich. Apelujemy o wyciszenie negatywnych emocji, spokój, rozsądek i rozwagę.

Wyrażamy opinię, że wszyscy sympatycy i trenujący Karate w naszym mieście, podobnie jak i trenujący wszystkie inne dyscypliny sportowe w ogóle, zasługują na taki sam szacunek – niezależnie od barw klubowych czy organizacyjnych. Sprzeciwiamy się każdej próbie konfliktowania środowiska. Wyrażamy opinię, że współistnienie w Szydłowcu dwóch niezależnych podmiotów Karate Kyokushin – zwłaszcza o tak jasno zarysowanych różnicach w kontekście formy, celów i skali działania, metod treningowych oraz wizji dalszego rozwoju – jest sytuacją wręcz korzystną dla społeczności lokalnej. Zainteresowani mają bowiem możliwość świadomego wyboru. Podobnie z sukcesami sportowymi, które i tak pozostaną w Szydłowcu, bez względu na przynależność klubową zawodników.

Zarząd Stowarzyszenia MUSHIN