W piątek 16 marca br. o 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mirowie odbyła się społeczna debata ewaluacyjna dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy Mirów.

Debatę rozpoczął Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji  w Szydłowcu asp. szt. Dariusz Kalita, który powitał zebranych gości i podziękował za przybycie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek, który wskazał na dobrą współpracę pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Szydłowcu a władzami samorządowymi Gminy Mirów zapewniając o wspólnych celach związanych z dbaniem o bezpieczeństwo mieszkańców powyższej gminy.

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu asp. szt. Dariusz Kalita przedstawił tematy jakie stanowią przedmiot debaty ewaluacyjnej oraz jej główne cele.

Następnie za pomocą prezentacji multimedialnej przybliżył strukturę jednostki i omówił realizacje zobowiązań przyjętych podczas debaty gminnej, jaka miała miejsce w minionym roku. Omówił również zasady funkcjonowania i możliwości wynikające z aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej części spotkania Naczelnik zaprezentował cele i zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawił funkcjonowanie KMZB na terenie powiatu szydłowieckiego wskazując ilościowe i procentowe wielkości zgłoszeń  w poszczególnych kategoriach, prezentując sposób zgłaszania zagrożeń.

Po wystąpieniach przyszedł czas na zgłaszanie swoich uwag dotyczących poprawy bezpieczeństwa w rejonie miejsca zamieszkania. Organizatorzy wysłuchali zgłaszanych uwag, które najczęściej dotyczyły zagadnień związanych z ruchem drogowym. Przekazane uwagi zostały zanotowane i pozwolą właściwie kierować patrole Policji w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Podsumowując spotkanie Naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Dariusz Kalita zwrócił się z apelem do obecnych na debacie o przestrzeganie osób starszych przed oszustami stosującymi metody „na wnuczka”, czy „na policjanta” wykorzystując ufność seniorów.

sierż. Marlena Skórkiewicz